Чужд гражданин – управител на Етажната собственост?

Възможно ли е чужд гражданин да бъде управител, или член на управителния съвет на ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ. Отговорът е категорично ДА. ЗУЕС не предвижда изисквания или ценз по отношение на гражданството на  лицето като изискване, същото да бъде в управителните органи на ЕС.  В същото време обаче това лице следва да  отговаря на следните условия, изложени в чл. 19 ЗУЕС :

 Чл. 19. (1) Изпълнителният орган на етажната собственост е управителен съвет (управител).

(2) Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години.

(3) Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.

(4) Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци.

 (6) Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание на членовете на управителния съвет (управителя) и касиера може да се заплаща възнаграждение.

(8) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *