Статут и характер на общите части на Етажната собственост

В кой момент възникват общите части /ОЧ/  на сградата на етажната собственост? Мисля, че отговорът се съдържа в самият въпрос – в момента в който е възникнала и самата етажна собственост. За последната не е необходимо да следва определена  процедура, която да включва волеизявленията на  етажните собственици. Достатъчно е да бъдат налице изискванията на закона – ЗС или ЗУЕС. Етажната собственост възниква винаги когато са налице не по – малко от два самостоятелни обекта, които в  своята свързаност формират  ЕС.

Какъв е характерът на общите части  и какво ги отличава от основните обекти в  собствеността – недвижими имоти. Те се разграничават със своята акцесорност спрямо самостоятелните обекти в  ЕС. Те никога не могат да съществуват  като отделни обособени обекти, при тях липсва качеството самостоятелност. Те и не променят  обслужващия си статут при промяна на собствеността на сградата и нейното предназначение. Общите части не променят своите характеристики и при   придобиване на собствеността от страна на държавата, общината или национализация.   При една последваща промяна на  собствеността върху недвижимите имоти в етажната собственост –  при закупуването им от физически или юридически лица или при реституирането им, общите части в сградата продължават  да съществуват именно като такива.  Те не могат и да бъдат индивидуализирани, съответно да бъдат вписани в кадастралната схема и кадастъра  като  обекти със собствен кадастрален номер.

. Пак повтарям – Общите части винаги следват  собствеността върху недвижимите  имоти в Етажната собственост.

Могат ли общите части да бъдат  самостоятелен  предмет на  отчуждителни и разпоредителни сделки? Категорично НЕ. Могат ли   да бъдат учредявани вещни права  върху тях –  собствеността върху недвижимите имоти в етажната собственост предполага  право на собственост само и единствено върху идеални  части  от собствеността върху общите части. Заради акцесорния им характер ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ И ПРЕДМЕТ НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДА ИМ БЪДАТ НАЛАГАНИ ТЕЖЕСТИ, КАКТО И ДА БЪДАТ  ОТЧУЖДАВАНИ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН.

Не на последно място и именно поради  тяхната зависимост  спрямо  недвижимостите  в ЕС е изключено   ОЧ да бъдат включвани и като  апортни /непарични/ вноски в капитала на  търговски дружества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *