Решение за осъждане на етажните собственици да заплатят припадащите им се вноски за ремонт, извършен и заплатен от един от собствениците

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 3251                                                08.10.2015 Година               Град  ПЛОВДИВ

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 Пловдивски Районен съд                                                         ІІІ граждански  състав

На   08.09.2015 Година

В публично заседание в следния състав:

               Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 13677  по описа за 2014 година

намери за установено следното:

Ищецът К.В.Д. с ЕГН ********** ***, представляван по пълномощие от адв.Е.А. ***, офис *, твърди в исковата молба, че е собственик на следния недвижим имот: апартамент № *, ет.*, вх.* от жилищен блок № * в гр.Пловдив, ж.к.Т.. Поради силен теч от покрива на сградата, станал причина за наводняване на апартаментите на последните етажи, общите части и асансьорната шахта, ищецът инициирал свикване на ОС на ЕС за вземане на следните решения: 1. Обсъждане на проблема със силния теч от покрива и наводняване на апартаментите на последните етажи, общите части и асансьорната шахта и 2. Вземане на решение за извършване на ремонт на покрива и определяне на изпълнител. Вследствие на заявление с вх.№ 6-9400-536/2/17.03.2014 г., подадено в район Т. при Община Пловдив, назначена комисия извършила проверка с оглед на теч в собственото на ищеца жилище и констатирала следното: 1. Във входното антре по стената около входната врата, до долу и по тавана е мокро, черен мухъл и със следи от обилен теч. По стената към банята и по тавана има мокра ивица с черен мухъл. В чупката на антрето към дневната и по тавана има мокро петно. 2. В спалнята в ъгъла на стената към ап.* и по тавана има мокро петно с черен мухъл и следи от теч. В ъгъла на двете стени /към съседния апартамент и източната стена около прозореца/ до долу, както и по тавана, има мокри ивици с черен мухъл и следи от обилен теч. 3. В дневната по продължение на цялата външна северна стена има мокра ивица и черен мухъл. 4. При огледа на покрива се установило, че подменената част от покривната хидроизолация над ап.* е в добро състояние. При границата между ап.* и ап.* се наблюдавала отворена цепнатина от порядъка на 0,5 см., в контактната стара зона- нова хидроизолация. Покривът на асансьорната шахта не е ремонтира и се виждали мокри следи по стените по цялата повърхност. Така констатираните щети върху общите части на сградата били достатъчно съществени, за да породят негодност за живеене в жилището на ищеца, както и да съществува реална опасност за живеене и за възникване на пожар, поради силния теч във всички стаи, коридора и някои ел.контакти. Наводненият таван предизвикал спиране на осветлението. Поради липсата на заинтересованост от страна на другите етажни собственици, ищецът предприел самостоятелни действия по извършването на СМР във връзка с необходимия ремонт на общите части на сградата, а именно: 1. Полагане на 90 кв.м. хидроизолация на покрив над ап.* , 2. Полагане на 24 кв.м. хидроизолация над асансьорна шахта, 3. Възстановяване на 18 линейни метра на външни фуги околоап.*. В изпълнение на предприетите действия ищецът сключил договор на 07.05.2014 г. за извършване на СМР с „Геофахбау“ ЕООД, с ЕИК 160062979, представлявано от Г.В.Ц., срещу възнаграждение в размер на 2547,36 лв., със срок на изпълнение до 30.05.2014 г. На 19.05.2014 г. ищецът приел извършената работа, за което се съставил приемо-предавателен протокол и на 21.05.2014 г. платил по банков път на дружеството сумата от 2547, 36 лв.  На 25.05.2014 г. ищецът отправил покана към управителя на ЕС за свикване на ОС на ЕС за възстановяване на направените от него разноски. Въпреки вмененото му от закона задължение, управителят на ЕС на свикал ОС.   Едновременно с това ищецът инициирал свикване на ОС на 29.05.2014 г. от 18,30 ч. по реда на ЗУЕС. Поканата била поставена на видно място на информационното табло във входа, за което бил съставен протокол. На 29.05.2014 г. в 18,30 ч. се явил само ищеца, за което събранието било отложено с един час съгласно закона. В 19,30 ч. също не бил формиран кворум и ОС било закрито и отложено за следващия ден. На 30.05.3014 г. в 18,30 ч. било проведено ОС на ЕС с достатъчен кворум съгласно чл.15, ал.3 ЗУЕС. На това събрание било взето решение да бъде възстановена на ищеца сумата от 2547, 36 лв., представляваща заплатените от него разходи за извършване на необходимия ремонт на общите части на сградата. Въпреки задължителния характер на взетото решение, неоспорено и влязло в сила, сумата не била заплатена на ищеца. Поради това е предявен иск да бъдат осъдени ответниците И.Г.М. с ЕГН ********** ***, И.А.И. с ЕГН ********** ***, Й.В.К. с ЕГН ********** ***, А.Д.М. с ЕГН ********** ***, ж.к.Т., бл.*, вх.*, ап.*, В. И.И. с ЕГН ********** ***, П.Х.М. с ЕГН ********** ***, А.Г. М. с ЕГН ********** ***, В.П.К. с ЕГН ********** ***, В.К.Г. с ЕГН ********** ***, М.В.К. с ЕГН **********о***, Н. С. О. с ЕГН ********** ***, К.И.К. с ЕГН ********** ***, И.К.К. с ЕГН ********** ***, Ф.Д.Ф. с ЕГН ********** ***, И.Л.Ц. с ЕГН ********** ***, И.С.Ч. с ЕГН ********** ***, М.М.И. с ЕГН ********** ***, Д.Д.П. с ЕГН ********** *** и М.Г.Ц. *** – етажни собственици, да заплатят на ищеца горната сума- по 127,36 лв. всеки от тях / съгласно изменение на иска по молба на л.91/, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до окончателното им изплащане. Ангажирани са доказателства. Претендират се разноски.

                Ответниците оспорват исковете. Също ангажират доказателства. Настояват за отхвърляне на исковете и присъждане на деловодните разноски.

                        Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата, доводите и възраженията на страните, прие следното:

                        Изложените в исковата молба фактически обстоятелства и формулираното въз основа на тях искане обуславя правна квалификация на исковете по чл. 48, ал. 7 вр. с ал. 6 от ЗУЕС вр. с чл. 41 от ЗС.

                        Събраните по делото доказателства установяват следната фактическа обстановка:

                        Представени са нотариален акт № *, том *, рег.№ *, дело № * от 12.08.2010 г. на нотариус К. А. с район на действие ПРС, препис от съдебно решение  по бр.д.№ 5981/2011 г. на ПРС, ІІ бр.с. и Нотариален акт № *, том *, рег.№ *, нот.д.№ 100 от 19.07.2011 г. на нотариус В. З. с район на действие ПРС, които легитимират ищеца като собственик на апартамент № *, ет.*, вх.* от жилищен блок № * в гр.Пловдив, ж.к.Т..

                        Не се спори по делото, че ответниците са също собственици на самостоятелни обекти- жилища, находящи в жилищния вход * на бл.* в гр.Пловдив, ж.к.Т. с посочените в исковата молба административни адреси.

                        Представен е Констативен протокол от 31.03.2014 г., неоспорен от ответниците, съставен от комисия при Район Т. на Община Пловдив, за извършена проверка с оглед на теч в собственото на ищеца жилище и констатирала следното: 1. Във входното антре по стената около входната врата, до долу и по тавана е мокро, черен мухъл и със следи от обилен теч. По стената към банята и по тавана има мокра ивица с черен мухъл. В чупката на антрето към дневната и по тавана има мокро петно. 2. В спалнята в ъгъла на стената къмап.* и по тавана има мокро петно с черен мухъл и следи от теч. В ъгъла на двете стени /към съседния апартамент и източната стена около прозореца/ до долу, както и по тавана, има мокри ивици с черен мухъл и следи от обилен теч. 3. В дневната по продължение на цялата външна северна стена има мокра ивица и черен мухъл. 4. При огледа на покрива се установило, че подменената част от покривната хидроизолация над ап.* е в добро състояние. При границата между ап.* и ап.* се наблюдавала отворена цепнатина от порядъка на 0,5 см., в контактната стара зона- нова хидроизолация. Покривът на асансьорната шахта не е ремонтира и се виждали мокри следи по стените по цялата повърхност.

                        Представен е договор от 07.05.2014 г., сключен между ищеца и „Геофахбау“ ЕООД с предмет: полагане на 90 кв.м. хидроизолация на покрив над ап.* в бл.*, вх.* вж.к.Т., гр.Пловдив; полагане на 24 кв.м. хидроизолация над асансьорна шахта на бл.*, вх.*, възстановяване на 18 линейни метра на външни фуги около ап.* в бл.*, вх.*, срещу възнаграждение от 2547,36 лв. Съгласно представен приемо-предавателен протокол от 19.05.2014 г., възложителят К.В.Д. е приел извършената от строителя работа. Издадена е фактура № 220/20.05.2014 г. за извършените СМР на стойност 2547,36 лв. с ДДС, която сума е платена на изпълнителя от ищеца по банков път с преводно нареждане от 21.05.2014 г.

                        Изслушано е заключение на СТЕ, от което се установява следното: От огледа на място вещото лице е констатирало, че над ап.№№ *,* и * и над асансьорната шахта / свъздуховодите/ е извършван ремонт на асфалтовата хидроизолация на покрива          , като отделните дейности са описани от вещото лице в количествено-стойностна сметка- Приложение 1 към заключението. СТЕ е определила стойност на извършените СМР към датата на извършването- м.май 2014 г. от 2537,10 лв. с ДДС , включващи сумата от 1599, 60 лв. с ДДС за материали и сумата от 937, 50 лв. с ДДС- за труд. В с.з. вещото лице пояснява, че ремонтът е извършен над три от апартаментите , като на една стъблищна площадка са разположени общо пет. Също така експертът не е констатирал течове в апартамента на ищеца.

                        Извършването на ремонт на покрива е констатирано и при извършен оглед от комисия при Район Т. на Община Пловдив , чиито констатации са отразени в съставения и неоспорен Констативен протокол от 2.10.2014 г., както следва: При огледа на покрива е установено, че е подменена покривната хидроизолация над цялата осеметажна секция и на покрива над машинното помещение на асансьорната шахта.При подмяна на покривната изолация са ползвани различни покривни хидроизолационни мембрани, като над трите апартамента са полагани три различни материала по различно време. Състоянието на хоризонталната плоскост на хидроизолацията е добро, но при бордовете се констатира, че хидроизолационната мембрана не е добре залепена.Същата е отлепена и свлечена от вертикалната повърхност на северния борд. ламаринените шапки на бордовете не са сваляни и мембраната не е положена под тях. Установи се, чеп частично има свалени ламаринени шапки, които не са положени отново- липсват около 5 м по западния борд и около 3-4 м. по източния, като там изолацията е обърната по борда и е залепена от външната страна на панелите. Над асансьорната шахта са цялостно свалени ламаринените шапки , като изолацията е обърната по борда и е залепена по бетоновата стена. На множество места изолацията не е добре залепена по вертикалната повърхност на бордовете.

                        От показанията на свид.И.Д., без родство със страните, се установява, че същият е извършил ремонт на покрива на бл.* в кв. „Т.” Преди това направил оглед в жилището на един от живущите и установил, че е целия във влага и в мухъл. При огледа във входа имало олюпена мазилка, асансьорната шахта течала. На покрива на сградата личали цепнатини и нарушения на покритието, поради което ремонтът бил наложителен. Това се случило април или май месец 2014 г. При огледа била констатирана поставена гума. Между пролуките било запълнено със силикон. При огледа всичко било във вода. Настилката била нарушена. Всичко това било отстранено до бетон. Наложило се да се направи замазка и грундиране преди изолацията и след това се постави самата изолация с дебелина 4,5 мм. Технологията била спазена. По принцип била наложителна смяна на ламарините, но собственикът нямал възможност да заплати цената им, а старите били изпокъсани и намачкани. Нямало течове след полагане на изолацията.

                        Според показанията на свид.С. З.- живял в ап.* до края на 2013 г., в апартамента, закупен впоследствие от ищеца, нямало течове. Свидетелят няма впечатления от състоянието му след придобиването на жилището от Д..

                        Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

                        Предявените искове са с правна квалификация чл. 48, ал. 7 вр. с ал. 6 от ЗУЕС вр. с чл. 41 от ЗС.

                        Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗУЕС

 всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите заизвършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 следпредставяне на документи, удостоверяващи плащанията.

Алинея 7 от чл. 47 от ЗУЕС дава възможност на собственикът, извършил ремонт на общите части на сградата да предяви иск срещу останалите собственици завъзстановяване на разходите които е направил за необходимия ремонт на общите части, в случай, че сумите не бъдат възстановени по реда на ал. 6.

Съгласно параграф 1, т. 8 от ДР от ЗУЕС „необходим ремонт“ е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие снормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалнотоизползване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

Съдът намира, че от ангажираните по делото доказателства – свидетелски показания и експертно заключение се установява, че ремонтът на покрива е бил необходим запредотвратяване на покривните течове и следствията от тях, причинени от амортизацията му. Наличието на такива несъмнено се установява както от констативния протокол на Община Пловдив, район Т., така и от показанията на свидетеля Д., кредитирани от съда като базиранина прекивпечатления. Този извод не се опорвергава отпоказанията на свид.З., който изнася сведения доста отпреди процесния период.

Установено е, че ремонтът е извършен качествено, в който смисъл е изявлението на в.л.Р. в с.з. на 17.03.2015 г. Действително в констативния протокол на Община Пловдив от 21.10.2014 г. се съдържат данни за недобре залепена хидроизолация, но според вещото лице горният слой на хидроизолацията е повдигната след извършване на ремонта, т.е. не се касае до некачествена изработка.

Предвид това съдът приема, че по делото се доказа, че извършения от ищеца ремонт на покрива е бил необходим по смисъла на параграф 1, т. 8 от ДР от ЗУЕС и чл. 41 отЗС, тъй като с него са отстранени течовете по общите части на сградата, като по този начин е покривът й е саниран и така сградата е приведена в съответствие с техническата йпригодност, като наред с това са отстранени и неудобствата за нормалното й използване.

Ето защо предвид липсата на взето решение на общото събрание за възстановяване на ищеца на направените от него разходи за извършване на ремонтите дейностисъгласно чл. 47, ал. 6 от ЗУЕС съдът намира за доказана по основание претенцията на ищеца по чл. 47, ал. 7 от ЗУЕС за осъждане на ответниците – етажни собственици да музаплатят съобразно дяловете на всеки от тях от общите части на сградата направените разходи за ремонта на покрива.

Що се касае до размера на дължимите от всеки от ответниците -етажни собственици суми за възстановяване на ищеца за извършения необходим ремонт, същите следва дабъдат съобразени с дяловете на всеки от тях от общите части, като в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.17, ал.4 ЗУЕС, тъй като управлението на входа от жилищния блок е самостоятелно- установено от писмото на Община Пловдив, Район Т., а и както става ясно от изявлението на вещото лице, блокът има две крила- едното с височина осем етажа, а другото с височина седем етажа и съответно с отделни части от покрива. С оглед на горното дължимата от всеки от ответниците сума е определена във Вариант ІІ от допълнителното заключение на в.л.Р. с приложението на чл.17 от ЗУЕС, както следва: И.Г.М.- 97,36 лв., И.А.И.- 63,74 лв., Й.В.К.- 47,89 лв., А.Д.М.- 47, 54 лв., В. И.И.- 75, 21 лв., П.Х.М.- 96, 86 лв., А.Г. М.- 47, 36 лв., В.П.К.- 77, 95 лв., В.К.Г..- 97,90 лв., М.В.К.- 63,24 лв., Н. С. О.- 46, 39 лв., Ц.Ц.П.- 46, 73 лв., К.И.К.- 96,19 лв., И.К.К.- 65,51 лв.,Ф.д.Ф.- 75,47 лв., И.Л.Ц.- 97,12 лв., И.С.Ч.- 46,75 лв., М.М.И.- 97,71 лв., Д.Д.П.- 68,20 лв. и М.Г.Ц.- 47, 98 лв. До пълните заявени размери по 127, 36 лв. от всеки от ответниците исковете са неоснователни и ще се отхвърлят.

При този изход на спора на ищеца се следват разноски съразмерно с уважената част от исковете, възлизащи на сумата от 257, 23 лв., изчислено съобразно списъка по чл.80 ГПК.

Ответниците също имат право на разноски съгласно чл.78, ал.3 ГПК, но тъй като такива не се констатираха, не им се присъждат.

                 Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

                        ОСЪЖДА И.Г.М. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 97,36 лв., И.А.И. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 63,74 лв., Й.В.К. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 47,89 лв., А.Д.М. с ЕГН ********** ***, ж.к.Т., бл.*, вх.*, ап.* да заплати сумата от 47, 54 лв., В. И.И. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 75, 21 лв., П.Х.М. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 96, 86 лв., А.Г. М. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 47, 36 лв., В.П.К. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 77, 95 лв., В.К.Г. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 97,90 лв., М.В.К. с ЕГН **********о*** да заплати сумата от 63,24 лв., Н. С. О. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 46, 39 лв., К.И.К. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 96,19 лв., И.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 65,51 лв., Ф.Д.Ф. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 75,47 лв., И.Л.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 97,12 лв., И.С.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 46,75 лв., М.М.И. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 97,71 лв., Д.Д.П. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 68,20 лв. и М.Г.Ц. *** да заплати сумата от 47, 98 лв. на К.В.Д. с ЕГН ********** ***, които суми представляват припадащата им се част от стойността на извършен ремонт на покрива на сградата на адрес гр.Пловдив, ж.к.Т., бл.*, вх.* през м.май 2014 г., както и да заплатят сумата от 257,23 лв. деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ исковете по отношение на всеки един от ответниците до пълния предявен размер от 127, 36 лв.

                       

                        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                                                                                  СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                                              /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала

ВА

 

 

                       

                       

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *