Режимът на паркоместата обособени като идеални части от терена се регулират с решение на ОСЕС, включително и достъпа до тях

Ако паркоместата представляват идеални части от терена на имота, върху който са построени сградите в режим на ЕС, то режимът за достъп до тях, както и за ползването им съгласно ЗУЕС и ЗУТ се урежда с решение на ОСЕС. В конкретния казус ЕС изгражда метална врата към паркоместата с която създава контролиран достъп до тях, като  право на преминаване имат само лицата, които имат чип за вратата.  При липсата на решение на ОСЕС, всяко едно ограничаване на правото на достъп до имота на собственик чрез ограничителен режим – поставяне на метални заграждения би се считало за нарушаване на собственическото му  право. При наличие на решение на  ОСЕС, с което е решено да бъде създаден специален режим на ползване на паркоместата, включително и само от ограничен и конкретен брой собственици, както и за поставяне на метални заграждения се явява напълно основателно и законосъобразно, при условие, че решението на ОСЕС не е отменено по реда на чл. 40 ЗУЕС, като противоречащо на закона – незаконосъобразно. В едно такова производство могат да бъдат направени всички възражения, включително и тези по чл. 109 ЗС.

От друга страна, ако ползването на паркоместата не е уреден със специален режим приет от ОСЕС, всички действия на собствениците, които „припознават“ паркоместата – идеални части от терена, например чрез  поставяне на прегради, вдигащи се скоби и др. са незаконосъобразни спрямо останалите собственици и ограничават правото им  на собственост.  

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3997

гр. Варна, 14.10.2015г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, XLI – ви състав, в публично заседание проведено на четиринадесети септември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: С.Т.

при секретаря Х.И., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 13093 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано, въз основа на искова молба с правно основание чл.109 ЗС, депозирана от И.К.И.  срещу В.Й.И., Г.М.Р., Д.Г.Р., Й.Ж.Й., Т.И.Б., В.Т.Р., Т.Г.Г., М.Я.П., А.В.Б., В.Н.И., М.П.П., П.П.К., С.А.А., „Б.И.“ООД и „А.“ЕООД, за осъждане на ответниците да преустановят всякакви  незаконосъобразни действия, пречещи й да упражнява собственическите си права в пълен обем, като премахнат автоматична метална врата, преграждаща достъпа на ищцата до незастроената част на дворно място, находящо се в гр.Варна, ж.к. „***“ , с площ от *** кв.м., представляващо ПИ с №*** по КК на гр.Варна или да й предадат чип/ключ от същата.

Ищцата основава исковите си претенции на следните фактически твърдения, заложени в обстоятелствената част на исковата молба:

Твърди, че е собственик въз основа на покупко-продажба, обективирана в н.а. №***г. и дарение, обективирано в н.а. №***г.  на обекти, находящи се в гр.Варна, ЖСК „:***“ №***, район „***“ , ***, ведно с прилежащо избено помещение № ***; ап. №***, ведно с прилежащо избено помещение №***, обект №*** , намиращ се в сграда №*** с предназначение склад, както и на *** кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е изградена сградата, съставляващо ПИ №*** по КК на гр.Варна. Твърди още, че на ***г. било проведено общо събрание на етажната собственост на сградата, като в т.3 от протокола било взето решение за изграждане на автоматичен метален портал, ограничаващ достъпа на външни лица и МПС-та в дворното място на сградата. След неколкократни опити от страна на ищцата да снабди с ключ за вратата председателя на УС на ЕС й отказала с довода, че няма вписани в нотариалните си актове паркоместа. На ***г. било проведено общо събрание на ЕС , на което било прието , че автоматичният метален портал ще ограничава достъпа на МПС-та, които нямат право на паркиране във вътрешния двор, като при належаща нужда на останалите живущи ще бъде подсигурен достъп.На ***г. било проведено друго ОС , на което било взето неправилно и незаконосъобразно решение, като по т.5 от Протокола било направено искане за отмяна на Решение №*** от Протокол №***г. във връзка с т.3 от Протокол №*** /***г. относно изграждане на автоматичен метален портал и паркиране на МПС-та от собствениците на паркоместа по нотариален акт, като за останалите живущи се осигури достъп при товаро-разтоварна дейност, като същото не се приело с обикновено мнозинство. Излага, че и до настоящия момент е лишена от правото си на ползване на дворното място , въпреки че е собственик на *** кв.м. ид.ч. от него. Сочи се, че ответниците с извършваните от тях действия, изразяващи се в умишлено поставяне на заграждения и врати, създават обективни пречки за свободното придвижване в притежавания от ищцата имот

В срока по чл.131 ГПК ответникът „ А.“ ЕООД, представлявано от А.Н.А. е депозирал писмен отговор, в който изразява становище за недопустимост и неоснователност на иска. Твърди, че не притежава права върху дворното място, като се е разпоредил със собствеността върху същото преди подаване на исковата молба.В тази връзка се сочи, че не притежава пасивна легитимация по заведения иск и моли производството по делото да бъде прекратено.

По отношение изразеното становище за недопустимост на иска излага, че с предявената претенция се оспорва законността на взетото решение на ОС на ЕС , с което ищецът заобикаля специалният ред на защита по чл. 40,ал.2 ЗУЕС.Сочи, че правото на иск за отмяна на незаконосъобразни решения на ОС на ЕС  е преклудирано. Заявява, че ищцата е присъствала на ОС и е  гласувала “ за „  решението да бъде изграден метален портал, ограничаващ достъпа на МПС-та до вътрешния двор.  

По отношение изразеното становище за неоснователност на иска се излага, че с приет протокол на ЕСУТ №  ***г. и разрешение за строеж №***г. е одобрено изграждането на общо *** броя паркоместа и четири гаража, разположени във вътрешния двор по начина, указан в одобрения проект. Твърди се, че пешеходния достъп на всички собственици до вътрешния двор е осигурен от изход на сградата в полуподземно ниво и от пешеходна пътека непосредствено до металната врата и около сградата. Оспорва твърдението на ищцата, че поставеният автоматичен портал ограничава достъпа й до вътрешния двор. Сочи, че този портал възпрепятства свободния автомобилен достъп за паркиране върху паркоместата, но не ограничава ползването на останалата свободна част от дворното място и достъпа на собствениците на ид.ч. от земята до дворното място и до другите общи части на сградата. Твърди, че ищцата не притежава паркомясто, нито ид.ч. точно в зоната, отредена за паркиране, като претендира да ползва паркиране на чужди паркоместа, притежавани с титули за собственост под предлог и с твърдения, че притежава ид.ч. от земята.

Заявява, че решението да се постави ограничение на свободния достъп на автомобили до дворното място е взето поради постоянните конфликти на собствениците на паркоместа с ищцата и М.Н.Н.- съпруг на майката на ищцата , обитател на ап. *** и ап.***, които арогантно ползвали до преди поставянето на портала чужди паркоместа за себе си като паркирали общо *** броя автомобили. Конфликтите в тази връзка ескалирали, когато бил монтиран автоматичния портал в изпълнение на решението на ОС на ЕС. Твърди, че в края на ***г., само два дни след монтажа на съоръжението М.Н. разрушил задвижващата механична част на устройството, за което била сезирана полицията със жалба вх. №***г. На ***г. М.Н. със знанието на ищцата демонтирал изцяло портала и релсите за движение след като в период на повече от *** дни преди това постоянно вмешателствал устройството и го изкарвал извън работен режим. По тази жалба бил съставен предупредителен протокол на II РУ.  На ОС на ЕС, проведено на ***г. с мнозинство от *** % от общите части на сградата било взето решение да бъде отправено предупреждение по чл.45,ал2 ЗС на ищцата и М.Н., което им било връчено на ***г. 

         В срока по чл.131 ГПК ответникът „ Б.И.“ ООД, представлявано от Г.К.Р. е депозирал писмен отговор, в който изразява становище за недопустимост и неоснователност на иска. Твърди, че не притежава права върху дворното място, като се е разпоредил със собствеността върху същото преди подаване на исковата молба.В тази връзка се сочи, че не притежава пасивна легитимация по заведения иск и моли производството по делото да бъде прекратено. Излага подробни аргументи в подкрепа на становището, идентични с тези, обективирани в отговора на ответника „Б.И.“ООД.

          В срока по чл.131 ГПК ответниците В.Й.И., Г.М.Р., Д.Г.Р., Й.Ж.Й., Т.И.Б., В.Т.Р., Т.Г.Г., М.Я.П., А.В.Б., В.Н.И., М.П.П., П.П.К., С.А.А. са депозирали писмен отговор, в който изразяват становище за недопустимост и неоснователност на иска. Излагат подробни аргументи в подкрепа на становището, идентични с тези на първите двама ответника. Оспорват пасивната легитимация на Г.М.Р. и В.Т.Р. с твърдението, че същите не притежават собственост върху дворното място

В открито съдебно заседание ищцата, чрез проц. представител поддържа исковата молба. В писмени бележки по делото уточнява, че не иска отмяна на решения на общото събрание на етажната собственост, а сочи същите като доказателство за установяване на твърденията и, че ответниците я възпрепятстват да ползва дворното място. Поддържа, че общото събраните на етажната собственост не е компетентно да взема решение по отношение на незастроената част от дворното място, тъй като същата не представлява обща част от етажната собственост. Заявява, че ответниците не притежават самостоятелно право на собственост върху незастроената част от дворното място, посредством придобито право на собственост върху паркомясто, тъй като паркоместата не са самостоятелен обект на право на собственост. Ищцата счита за доказано от събраните по делото доказателство ищцата, че ответниците са взели решение за поставяне на автоматична метална врата към дворното място, както и че с поставянето и са създали пречки на ищцата да ползва дворното място в качеството и на съсобственик на същото.

В открито съдебно заседание ответниците, чрез проц. представител оспорват предявения иск. В писмени бележки излагат становище за неоснователност на исковата претенция. Изразеното от представител на ищцата съгласие за поставяне на процесния метален портал изключвало противоправността на извършените действия на основание чл.38, ал.2 ЗС. С исковата претенция ищцата искала да се отменят като незаконосъобразни решения на общото събрание на етажната собственост след изтичане на преклузивния срок за това. Ответниците твърдят, че процесната метална бариера не възпрепятства нито изцяло, нито напълно, нито по всяко време и в пълен обем свободния достъп до дворното място и до общите части на сградата. След като бариерата била поставена по общо съгласие на съсобствениците за задоволяване на потребностите им от паркоместа и ползването му е разпределено, то правото на собственост на ищцата не било нарушено.

СЪДЪТ, преценявайки събраните, по делото доказателства, по реда на чл. 12 от ГПК и чл. 235, ал. 2 от ГПК, приема за установено следното от фактическа страна:

От н.а. №***г., съставен на ***г. от нотариус А. *** действие Районен съд гр.Варна се установява, че ищцата е придобила по силата на договор за дарение апартаменти №№ *** и ****, находящи се в гр.Варна, район „***“, ж.к. „***“ в поземлен имот с идентификатор № ***, ведно с прилежащите им идеални части от общите части на сградата /л.25-26/.

 С договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. №***г., съставен на ***г. от нотариус Р.Т., с район на действие Районен съд гр.Варна, ищцата придобила собствеността върху склад №***, находящ се в гр.Варна, район „***“, ж.к. „***“ в поземлен имот с идентификатор № ***, както и *** кв.м. идеални части от дворното място, цялото с площ от *** кв.м. /л.36-39/.

С решение на общото събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост с адрес гр.Варна, ж.к. „***“ № *** проведено на ***. присъствалите на събранието етажни собственици и техни представители взели единодушно решение за изграждане на автоматичен метален портал, ограничаващ достъпа на МПС-та, които нямат право на паркиране във вътрешния двор. Към решението е пояснено, че при належаща необходимост на останалите живущи, ще бъде осигурен временен достъп. Решението на общото събрание е взето при пълно единодушие на всички представители на ***% ид.ч. от общите части на сградата, сред които и представител на ищцата /л.8-12/.

При проведено на ***г. общо събрание на етажната собственост е взето решение, с което се отхвърля предложение за отмяна на решението от ***г. за поставяне на автоматичен метален портал /л.13-18/.

За установяване фактическата обстановка по делото е допусната СТЕ. От заключението на вещото лице се установява, че при затворено положение поставения метален портал ограничава нормалния пешеходен достъп от улицата до вътрешния двор на сградата и до нейните общи части, както и напълно препятства автомобилния достъп до вътрешния двор за лица не разполагащи с чип за отваряне на металния портал. Съдът кредитира заключението на вещото лице, като пълно, обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните по делото /л. 422-425/.

Ответниците са представили и проект за разпределение и ползване на паркоместа в дворно място с идентификатор ***, изготвен и съгласуван от собствениците на имоти и паркоместа, разположени в задния двор на жилищна сграда с идентификатор *** /л.415-421/.

По делото са допуснати гласни доказателства посредством разпит на свидетелите П.Т.К., П.В.С., П.Т.Б. и И.Т.Б.. От показанията на разпитаните свидетели се установява, че след решение на общо събрание на етажната собственост е монтирана автоматична метална врата преграждаща достъпа на автомобили към незастроената част от дворното място, намираща се зад сградата в режим на етажна собственост. Отново в изпълнение на решението на общото събрание на етажната собственост, чипове за отваряне на металния портал са предоставени на лицата, които са представили нотариални актове за паркоместа, както и на касиера и домоуправителя на етажната собственост. Ищцата и членовете на семейството и не са получили чип за отваряне на автоматичната метална врата. При поискване касиера на етажната собственост, св.Б. е предоставяла чип за металната врата на ищцата и представители на домакинството и. Съдът кредитира и показанията на всички разпитани свидетели, включително и на св.К. и св.С., че са присъствали на случаи, в които представител на домакинството на ищцата /М.Н./ не му е предоставян чип за достъп, въпреки, че е искал такъв.

Предвид така установеното от фактическа страна, СЪДЪТ формулира следните изводи от правна страна:

Предвид изложените от ответниците възражения по допустимостта на предявения иск с правно основание чл.109 от ЗС, съдът държи да отбележи, че намира исковата претенция за процесуално допустима, съобразно изложените в исковата молба фактически твърдения и петитум. Ищцата твърди да е собственик на идеални части от дворно място с идентификатор № ***, находящо се в гр.Варна, ж.к. „***“ № ***, както и че ответниците неоснователно смущават правото и на собственост и и пречат да го реализира в пълния му обем. Твърдените действия на ответниците са именно вземане на общо решение от същите да монтират метална врата към незастроената част от дворното място, да реализират взетото общо решение, както и да откажат да дадат чип за отваряне на металния портал на ищцата и на членовете на домакинството и. Наличието на влезли в сила решения на общото събрание на етажната собственост, по отношение на които е изтекъл преклузивния срок за обжалване на същите не може да бъде приемано като пречка на етажен собственик да се защитава срещу всяко неоснователно възпрепятстване на същия да упражнява правото си на собственост в пълния му обем, дори действията да са извършени в изпълнение на решение на общото събрание на етажната собственост.

Съдът намира, че съществуващият между страните спор, по който е образувано настоящето производство е чисто правен, като по отношение на установената фактическата обстановка страните нямат съществени противоречия.

За уважаване на предявения иск в тежест на ищцата бе да докаже, че е съсобственик на дворно място с идентификатор № ***, находящо се в гр.Варна, ж.к. „***“ № ***, както и че ответниците я препятстват да упражнява в пълна степен правата си на собственик, като ограничават автомобилния и достъп до дворното място.

С представения от ищцата договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. №***г., съставен на ***г. от нотариус Р.Т., с район на действие Районен съд гр.Варна, същата доказа, че притежава *** кв.м. идеални части от процесното дворно място.

Съдът намира за доказано и твърдението на ищцата, че ответниците са поставили автоматичен метален портал на входа за достъп до незастроената част от дворното място и не са и предоставили чип за отваряне на металния портал, с което възпрепятстват ищцата да упражнява правата си на собственик в пълния им обем. Твърдения съдът намира за доказани, както от заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели. Установено по делото бе както кога е поставен металния портал, така и кога и от кого е взето решението за поставянето му. Факта, че при поискване касиера на етажната собственост е предоставял чип за отваряне на металната врата на представители на домакинството на ищцата, съдът намира също за доказан. Липсата на предоставен чип за отваряне на металния портал несъмнено възпрепятства автомобилния достъп на ищцата и представителите на домакинството и до дворното място и следва да се приеме за смущаване на упражняването и на правото и на собственост.

Неоснователни са доводите на ответниците, че същите разполагат с право на собственост върху паркоместа в процесното дворно място. Както според възприетото в правната теория, така и в трайно установената съдебна практика паркомястото не е самостоятелен обект на правото на собственост (респ. – и обект по смисъла на § 5, т. 39 от ДР на ЗУТ), а представлява необособена и несамостоятелна реална част от такъв обект – парцел, сграда или отделен обект в нея, и поради това не може да бъде предмет на прехвърлителна сделка, както и на предварителен договор (който сам по себе си няма вещно-прехвърлително действие). В същия смисъл са постановени и редица решения на ВКС по реда на чл.290 ГПК – решение № 53/08.05.2009 г. по гр. дело № 5871/2007 г. на ВКС, І гр.о., решение № 1159/30.12.2008 г. по гр. дело № 3834/2007 г. на ВКС, ІІІ гр.о., решение № 222/30.03.2010 г. по гр. дело № 4076/2008 г. на ВКС, ІV гр.о. и др.

С доклада по делото, при разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът е указал на ответниците, че в тяхна тежест е да докажат твърденията си изложени в отговорите на исковата молба, че е взето валидно решение на общото събрание на етажната собственост за поставяне на металния портал, както и изрично изразено съгласие на ищцата за поставяне на вратата.

Съдът намира, че от ангажираните от ответниците доказателства същите са успели да докажат фактическите си твърдения, съобразно разпределената им доказателствена тежест. Ответниците са представили протокол от проведеното на ***г. общо събрание на етажните собственици, на което е взето решение за изграждане на автоматичен метален портал, ограничаващ достъпа на МПС-та, които нямат право на паркиране във вътрешния двор, както и че при необходимост на останалите живущи ще се осигурява временен достъп. От текста става ясно, че решението на общото събрание касае не само изграждането на метален портал ограничаващ достъпа на МПС-та, но и кои ще бъдат етажните собственици, които ще ползват дворното място за паркиране след монтиране на вратата. Решението е взето в присъствието на представител на ищцата – нейната майка Антоанета Кирилова, която е гласувала „за“ поставяне на портала. С оглед текста изписан в протокола от проведеното общо събрание на етажната собственост неоснователни са възраженията на ищцата, че майка и е гласувала за поставяне на метална врата, но не е знаела, че чип за отваряне на същата ще бъде предоставен само на някои от етажните собственици. Доколкото е налице писмено доказателство удостоверяващо пълния текст на взетото решение, то опровергаването на същото е недопустимо да се извърши със свидетелски показания на основание чл.164, ал.1, т.5 ГПК.

По изложените съображения съдът намира, че ответниците съумяха да докажат при условията на пълно и главно доказване, че металния портал е поставен в изпълнение на валидно взето решение на общо събрание на етажната собственост, взето в присъствието на представител на ищцата, който е гласувал „за“ поставяне на металния портал и ограничаване на достъпа до вътрешния двор за външни лица и за част от живущите в етажната собственост. След като ищцата е дала съгласие за поставяне на металния портал и ограничаване на достъпа с МПС-та на външни лица и на част от живущите до дворното място, то извършените от ответниците действия се явяват съобразени с нейната воля, дори към момента да и създават пречки да упражнява своите права, поради което и предявеният негаторен иск е неоснователен. В същия смисъл е и трайната практика на ВКС, включително постановена по реда на чл.290 ГПК – Решение № 243/23.10.2012г. по гр.д. № 197/2012 г. ВКС, II гр.о.,  Решение № 1019/21.01.2010 г.  по гр. д. № 235/2008 г. на ВКС, I гр.о.,  Определение № 669 /12.12.2014 г. по гр. д. № 5239/2014 г. на ВКС, I гр.о. и др.

Предвид изложеното по-горе исковата претенция следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК ответниците имат право на поискани и доказани разноски. Реализираните такива са в общ размер на *** лв., съобразно представеният от ответниците списък на разноските. Разноските в този размер следва да се присъдят в тежест на ищцата.

Мотивиран от така изложените съображения, Варненски районен съд

         Р Е Ш И :

 ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.К.И., ЕГН ********** и адрес ***  срещу В.Й.И., ЕГН **********, Г.М.Р., ЕГН *********, Д.Г.Р., ЕГН **********, Й.Ж.Й., ЕГН **********, Т.И.Б., ЕГН **********, В.Т.Р., ЕГН ********** Т.Г.Г., ЕГН **********, М.Я.П., ЕГН **********, А.В.Б., ЕГН **********,  В.Н.И., ЕГН **********, М.П.П., ЕГН **********, П.П.К., ЕГН **********, С.А.А., ЕГН **********, всичките с настоящ адрес: ***-3, „Б.И.“ООД, ЕИК104588274 и „А.“ЕООД, ЕИК 127636422 за осъждане на ответниците да преустановят всякакви  незаконосъобразни действия, пречещи й да упражнява собственическите си права в пълен обем, като премахнат автоматична метална врата, преграждаща достъпа на ищцата до незастроената част на дворно място, находящо се в гр.Варна, ж.к. „***“ , с площ от *** кв.м., представляващо ПИ с №*** по КК на гр.Варна или да й предадат чип/ключ от същата, на основание чл.109 ЗС.

ОСЪЖДА И.К.И., ЕГН ********** и адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на В.Й.И., ЕГН **********, Г.М.Р., ЕГН *********, Д.Г.Р., ЕГН **********, Й.Ж.Й., ЕГН **********, Т.И.Б., ЕГН **********, В.Т.Р., ЕГН ********** Т.Г.Г., ЕГН **********, М.Я.П., ЕГН **********, А.В.Б., ЕГН **********,  В.Н.И., ЕГН **********, М.П.П., ЕГН **********, П.П.К., ЕГН **********, С.А.А., ЕГН **********, всичките с настоящ адрес: ***-3, „Б.И.“ООД, ЕИК104588274 и „А.“ЕООД, ЕИК 127636422 сумата от *** /***/ лева, представляваща сторени в производството съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Варненски окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 от ГПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *