Пропускането на срока за отмяна на решение на ОС на ЕС води до загубата на правото да се иска неговата отмяна

 

Производството е образувано по искова молба на „. Н. М. О. Г.,представлявано от управителя НРК против „. Б.О. Г., представлявано от управителя Г. П. М., в която се твърди от ищеца,че на 07.10.2011г. е проведено общо събрание на етажната собственост на сграда **** „. Н. – 3″, К. „., к.я. *****, (В. С. „. К. – 3). В т.1 на събранието е изготвен отчет на управителя „. Н. М. О. за 2011г. относно извършените дейности в сградата. В приетия отчет е поместена таблица с неплатилите собственици на апартаменти и вили за 2011г., според която за апартамент № РН 3 и вила № 7 от ответника не е заплатена таксата за поддръжка .В т. 4 от протокола на общото събрание проведено на 07.10.2011г. е взето решение за събиране на таксите по реда на ЗЕУС и ГПК, изпращане на проформа фактури и съдебни дела. Срокът за заплащане на таксата за поддръжка е до 30.11. на текущата година за следващата календарна година. На следващо място в т. 4 от протокола на общото събрание проведено на 07.10.2011г. е взето решение за начисляване на неустойка в размер на 50% от таксата за поддръжка в случай, че е налице забава за плащане след определения срок 30.11. на текущата година. Общото събрание е решило изпълнението на това решението да е незабавно, без да се определя срок за доброволно изпълнение и без да се изпращат покани.За вземанията за такса за поддръжка е издадена проформа фактура за апартамент № РН 3 и вила № 7 за 2011г. и 2012г., както и проформа фактура за начислената нестойка за 2012г. за апартамент № РН 3 и вила № 7. На основание чл. 38 от ЗЕУС и във връзка с приетите решения на общото събрание на етажната собственост на сграда **** „. Н. – 3″, К. „., к.я. ****“, (В. С. „. К. – 3) е депозирал заявление за издаване на заповед за парично задължение по чл. 410 от ГПК, като е образувано ч.гр. дело № 55/2012г. по описа на Районен съд – Смолян и е издадена заповед за изпълнение за сумата от 12 133.03 лева, ведно със съдебните разноски.В законоустановения срок от страна на длъжника „. Б. О. е депозирано възражение по издадената заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК., поради което и с оглед указанията ,дадени от съда предявява настоящия иск за установяване на вземането си.От съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца сумата от 12 133.03 лв, ведно със законната лихва, считано от 13.01.2012г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените по ч съдебни разноски в общ размер на 792, 67 лева, от които 242,67 лева за платена ДТ и 550 лева за платено адвокатско възнаграждение, за които суми по ч.гр.д.№55/2012г. на СмРС е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.Претендира и за разноските в настоящото производство.

Ответникът в срока по чл.131 ГПК е подал отговор на исковата молба, в който заема становище,че не е ясно в какво качество ищцовото дружество е предявило иска- дали като управител на Етажната собственост на сграда **** „. Н.-3″, К. П****к.я. **** , В. С. „. К.“ №3 или в друго качество.Счита също,че исковата молба е неоснователна, тъй като по делото не са представени никакви доказателства от които да се прецени кои собственици на самостоятелни обекти участват в Етажната собственост, управлявана от ищцовото дружество, дали е бил налице необходимия кворум на ОС да вземане на валидно решение, което в последствие се ползва като основание за ползване на дължими суми, липсват и доказателства за регистрация на етажната собственост по надлежния ред по ЗУЕС в Община Смолян.Счита също,че взетите на 07.10.2011г. решения на ОС на етажната собственост са незаконосъобразни, защото ОС не притежава компетентност да взема решения по въпросите на чл.11 от ЗУЕС , а взетото решение за заплащане на неустойки е извън предоставената му компетентност по закон,неустойката има договорен характер и не може да се определя едностранно.Решението за неустойка е взето извън предварително обявения дневен ред в противоречие с чл.16 ал.3 ЗУЕС, липсвал е и необходимия кворум., предвиден в чл.17 ал.3 ЗУЕС.Твърди също,че взетото решение за размера на таксата за поддръжка от 2 евро на 12 евро е взето извън предварително обявения дневен ред и при липса на кворум.Ответникът твърди,че искът е неоснователен и поради това,че същият участва в друга етажна собственост, регистрирана пред Община Смолян и не може да бъде обвързан от решение на друго общо събрание, освен в случаите на чл.18 от ЗУЕС.На осн.чл.51 ал.2 от ЗУЕС не дължи заплащане на разходи за управление и поддръжка на общите части, тъй като двата обекта по нот.акт се ползват от него не повече от 30 дни в календарната година., а имотите не са ползвани повече от този срок.Счита също,че притежаваната от него къща №7 не попада в обхвата на „етажната собственост“ като понятие, посочено в ЗУЕС и не е обвързан от взетите на това ОС решения.Счита също,че решенията на ОС относно таксата поддръжка и противоречи и на добрите нрави поради това,че са прекалено завишени по размер и надвишават няколко пъти нормалните такси за подобен род обекти./ от 2 евро на кв.м. за 2010г. е станала 12 евро на кв.м. за 2011г. и 2012г./Така завишената сума не е съобразена с реалните нужди за поддръжка и ремонт на сградата.

В с.з. ищецът поддържа иска чрез проц.си представител адв.З.С.

Ответникът оспорва иска чрез проц.си представител адв.П.М

Съдът, след преценка на изложеното в исковата молба, и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

По ч.гр.д.№ 55/2012г. на СмРС, образувано по подадено заявление от „. Н. М.О. Г. е издадена Заповед №256/26.01.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, с която е разпоредено длъжникът „. Б. О. със седалище и адрес на управление:К.***, В. С. „. К.“, Д. №9, общ.Смолян и ЕИК *** представлявано от управителя Г. П. М., да заплати на кредитора „. Н. М. О. със седалище и адрес на управление к.я. „****“, **** „. Н.-3″, общ.Смолян и ЕИК 201174707, представлявано от управителя ****, чрез пълномощника А. С., сумата от 12 133,03 лв. /дванадесет хиляди сто тридесет и три лева и три стотинки/ представляваща задължение за незаплатена такса за подръжка, която включва и такса фонд „Ремонт и обновяване“ за апартамент № РН 3 и вила № 7 в сграда – В. С. „. К. – 3 за 2011г. и 2012г., ведно с начислена неустойка за 2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.01.2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и на основание чл.78, ал.1 ГПК, сумата от 792,67 лв. /седмстотин деветдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/, представляваща разноски по делото за внесена държавна такса в размер на 242,67 лв. и 550 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение.

В срока по чл.414, ал.2 от ГПК е постъпило писмено възражение срещу горната заповед от длъжника по нея „. Б. О. Г. ,че не дължи изпълнение по издадената заповед за изпълнение.

С Разпореждане №532/28.02.2012г.. съдът е указал на заявителя „. Н. М.О., че в едномесечен срок от съобщаването му може да предяви срещу длъжника по издадената заповед за изпълнение иск за установяване на вземането, си като довнесе дължимата ДТ. Разпореждането е получено от заявителя на 05.03.2012г. и на 05.04.2012г. е образувано настоящото производство по предявеният от кредитора иск за установяване на вземането по посочената по-горе заповед за изпълнение.

Видно от представената регистрационна карта с рег.№94/29.11.2010г. в Община Смолян е регистрирана сграда в режим на етажна собственост, намираща се в К.Пампорово, Г., к-с „. К.-3″ с идентификатор на сградата 67653.1.908 с форма на управление-Общо събрание и управител ищеца „. Н. М.О. ,избран на 23.07.2010г. за срок от 5 г.

Няма спор, че ответникът е собственик на самостоятелни обекти-апартамент №3 с идентификатор 67653.1.908.10.67, находящ се на втори и трети надземен етаж в сграда, с разгърната застроена площ от 74,64кв.м.,ведно с припадащите се 13,22 ид.ч. от сградата и на двуетажна еднофамилна къща №7 с идентификатор 67653.1.908.7,разположена в източната част на описания по-долу недвижим имот представляващ част от жилищен комплекс-В. С. „. К.-3″ с разгърната застроена площ от 118,94кв.м., ведно с припадащите се на къщата 200/9184 ид.ч. от правото на собственост върху мястото, и двата имота,находящи се в ПИ с идентификатор 67653.1.908 по кад.карта на Г.,което е видно и от представеният Нотариален акт **** с район на действие СмРС.

Ответника е вписан с посочените обекти в книгата на собствениците, копие от която е представена по делото.

На 07.10.2011г. е проведено общо събрание на етажната собственост на ****“.Н.-3″ при дневен ред : 1.Отчет на дейността на управляващата компания за периода 01.10.2010г. до 30.09.2011г., 2.Избор на Управител;3.Представяне на нови собственици в сградата;4.Обсъждане на санкции при неплащане на таксите поддръжка.,5.Други.

Видно от протокола от проведеното на посочената дата ОС, по т.1 от дневния ред Общото събрание единодушно е приет представения отчет от досегашния управител на сградата „. Н. М.О. и е дадено съгласие и е управомощен управителя на сградата да п родължи съдебните процедури за събиране на такса поддръжка за 2010г., 2011г. и 2012г. от неизрядните платци.Видно от приетия отчет,представен по делото, за периода 01.10.2010г.-30.09.2011г. таксата поддръжка в размер на 12 евро на кв.м. не е платена от ответното дружество / в отчета е посочен неговият управител Г. М./- за апартамент №3-в размер на 1 502 евро и за вила №7-в размер на 1 428 евро.

По т.2от дневния ред Общото събрание единодшно е избрало за управител на сграда-**** „. Н.-3″ „. Н. М. О. с 2 годишен мандат.

По т.4 от дневния ред Общото събрание е ппотвърдило всички предходни решения, с които е даван срок за изпълнение -Решението на ОС от 10.01.2011г. , с което е определен срок за плащане на таксата поддръжка-30.11. на текущата година за следващата календарна година.,потвърждава решенията от учредителното събрание , и изменя решението за определянето на таксата цза поддръжка , която е в размер на 2 евро на кв.м., а остатъкът от 10 евро, който с е събира заедно с таксата за поддръжка да се събира да фонд“Ремонт и обновяване“.Общата такса поддръжка е в размер на 12 евро та кв.м.,, която включва фонд „Ремонт и обновяване“.При неплащане на общата такса за поддръжка за 2012г. в определения срок -30.11.2011г.да се предприемат действия от управителя за събиране. Според взетото решение, собственици, които просрочат плащането на общата такса до 31.12.2011г. дължат неустойка в размер на 50% от дължимата годишна такса.

Поканата за проведеното на 07.10.2011г. общото събрание с посочени в нея дата и час на свикване на общото събрание и дневен ред е поставена на 28. 09.2011г. на рецепцията и входа на **** „. Н.-3″,видно от Протокол от28.09.2011г.

Съобщение за изготвяне на протокола от бщото събрание е поставено на всички входни врати и на рецепцията на сградата на 14.10.20011г.-14:00ч.,видно от протокол по реда на чл.16 ал.7 от ЗУЕС.

Представена е проформа фактури от 10.01.2012г. да такса поддръжка, дължима от ответника ап.3 и къща №7 за 2011 и 2012г. в общ размер на 9707,03 лв. с ДДС. И за неустойка ,съгласно решението на общото събрание в размер на 2426,52 лв. с ДДС.

По делото са представени и предходните решения на ОС от 10.07.2010г.и 10.01.2011г .

При така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявен е иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК.

Искът е предявен от и срещу надлежни страни , в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК , предмет на иска са сумите ,за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК,поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество искът е основателен и доказан, по следните съображения:

С установителния иск по чл.422 от ГПК се цели да бъде установено по исков ред съществуването на вземането, за което е била издадена заповед за изпълнение по реда на заповедното производство. Целта на предявяването на този иск е да се установи безспорно наличието на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение, като подаването на възражение не води автоматично до отмяна или обезсилване на вече издадената заповед за изпълнение, а представлява само пречка същата да влезе в сила. В случай, че производството по иска по чл. 422 ГПК приключи с позитивно решение тази пречка отпада и заповедта за изпълнение влиза в сила и придобива изпълнителна сила. По този специален установителен иск в тежест на ищецът е да докаже факта, от който произтича вземането, а ответника – възраженията си срещу вземането.

Вземането на кредитора се основава на решение на ОС на ЕС от 07.10.2011г., прието при действието на ЗУЕС, в редакция изм., бр.8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр.57 от 26.07.2011 г. ,свикано съгласно изискванията на чл.13 от ЗУЕС /изм.ДВ бр.57/26.07.2011г./. Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, т.8, 9 и 10 от ЗУЕС собствениците са длъжни да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост, да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване“, а съгласно чл.41 от ЗС всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участвува в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им и в полезните разноски, за извършване на които е взето решение от общото събрание. Общото събрание на етажната собственост, съгл. чл.11 ал.1 т.5 ЗУЕС е компетентно да определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. Съгласно разпоредбата на чл.38 ал.2 ЗУЕС въз основа на решение на общото събрание управителят /председателят на управителния съвет/ може да поиска издаване на заповед за зпълнение по чл.410, ал.1 ГПК. Следователно ,законът дава правомощия на Общото събрание на етажната собственост да определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и правомощия на управителя му да поиска издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК за дължимите суми.

Многобройните доводи на ответника в отговора на исковата молба за незаконосъобразност на взетите решения на ОС, въз основа на което ищеца претендира дължимостта на исковата сума не следва да се обсъждат в настоящото производство. Законосъобразността на решение на ОС на етажната собственост не може да се преценя извън специалното исково производство по чл.40 от ЗУЕС.Срокът за предявяване на този иск,съгласно ал.2 на чл.40 от ЗУЕС /изм.ДВ бр.57/2011г./ е 30-дневен от оповестяване на решението по чл.16 ал.7 ЗУЕС. Този срок е преклузивен и неупражняването на правото да се предяви иска в срок води до погасяване на правото на иск, включително и чрез възражения за незаконосъобразност на приетите от ОС на ЕС решения, по висящо съдебно дело за изпълнението им, каквото е настоящото./В тази насока е и практиката на съдилищата: Решение №408/22.03.2010г. на ОС-Пловдив по гр.д.№398/2010г.;Решение №244/18.02.2010г. на ОС – Пловдив по гр.д.№ 47/2010г.;Решение от 11.07.2011г. на ОС-Плевен по в.гр.д.№409/2011г.;Решение от 26.01.2011г. на ОС-Плевен по в.гр.д.№1096/2010г.;Решение от 03.02.2012г. на ОС-Варна по в.гр.д.№1993/2011г ./В настоящото производство не са наведени твърдени от ответника, нито ангажирани доказателства, че горепосоченото решение на ОС е било обжалвано по реда на ЗУЕС в предвидените от закона срокове за това, съответно отменено. След като решението на ОС на ЕС от 07.10.2011г. не е отменено по предвидения от закона ред, то е влязло в сила и е задължително за етажните собственици.Същото е годен изпълнителен титул и подлежи на изпълнение по предвидения от ЗУЕС ред.

Неоснователни са доводите на ответника, че процесното решение на ОС не го обвързва,защото участва в друга етажна собственост. ,в каквато връзка представя Рег.карта с Рег.№199/20.07.2011г. за регистрация на сграда в режим на етажна собственост с идентиф. на сградата 67653.1.908.10 с форма на управление Общо събрание с управител ****,избран на 19.09.2010г. и извадка от книга на собствениците. След извършена служебна справка,съдът установи,че решенията на ОС на ЕС , проведено на 19.09.2010г. са атакувани по реда на чл.40 ЗУЕС по съдебен ред от „****“О. Г. / сега „****гр.***/ и всички взети на това общо събрание решения са отменени с Решение №393/20.01.2012г. по гр.д.№52/2011г. на СмРС, което към момента не е влязло в сила.

Предвид изложеното предявеният установителен иск за дължимостта на сумите по издадената заповед за изпълнение е основателен и доказан и следва да се уважи, като бъде признато за установено по отношение на ответника „. Б.О. Г., че същият дължи на ищеца „. Н. М.О. Г. следните суми : сумата от 12 133,03 лв. ,представляваща задължение за незаплатена такса за подръжка, която включва и такса фонд „Ремонт и обновяване“ за апартамент № РН 3 и вила № 7 в сграда – В. С. „. К. – 3 за 2011г. и 2012г., ведно с начислена неустойка за 2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.01.2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и на основание чл.78, ал.1 ГПК, сумата от 792,67 лв. , представляваща разноски по делото за внесена държавна такса в размер на 242,67 лв. и 550 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение, за които суми по ч.гр.дело №55/2012г. на Смолянски районен съд е издадена заповед №256/26.01.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.

С оглед изхода на настоящото производство и направеното искане от ищеца за присъждане на съдебни разноски, ще следва ответникът на основание чл.78 ал.1 ГПК да бъде осъден да заплати на ищеца разноски по водене на настоящото дело в размер 242,76 лв.за ДТ Разноски за адв.възнаграждение не следва да се присъждат, предвид непредставяне на доказателства за заплатено от ищеца адв.възнаграждение за настоящото производство на пълномощника му адв.З.С.

Предвид изложеното Смолянският районен съд

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на „. Б. О. с ЕИК: *** със седалище и адрес на управление Г., К.“**“, В. С. „. К.“ ,Д. №9, представлявано от управителя Г. П. М., че дружеството дължи на „. Н. М.О. с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление к.я. „****“, **** „. Н.-3″, представлявано от управителя *** в качеството му на управителна етажната собственост следните суми: сумата от 12 133,03 лв. ,представляваща задължение за незаплатена такса за подръжка, която включва и такса фонд „Ремонт и обновяване“ за апартамент № РН 3 и вила № 7 в сграда – В. С. „. К. – 3 за 2011г. и 2012г., ведно с начислена неустойка за 2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.01.2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и на основание чл.78, ал.1 ГПК, сумата от 792,67 лв. ,представляваща разноски по делото за внесена държавна такса в размер на 242,67 лв. и 550 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение, за които суми по ч.гр.дело №55/2012г. на Смолянски районен съд е издадена заповед №256/26.01.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.

ОСЪЖДА „. Б. О. с ЕИК: *** със седалище и адрес на управление Г., К.“***“, В. С. „. К.“ ,Д. №9, представлявано от управителя Г. П. М., да заплати на „. Н. М.О. с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление к.я. „****“, **** „. Н.-3″, представлявано от управителя **** съдебни разноски по настоящото дело в размер на 242,76лв. за ДТ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Смолянски окръжен съд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *