Претендиране на суми към етажните собственици, заплатени за ремонт на общи части на сградата

Делото е интересно поради доста причини. На първо място се констатира за n – ти път, че не може да се уговаря разделност за  разноските, които са направени за ремонт на общи части. Дължат се от всички собственици, съгласно процента идеални части от общите части. Не от двама или трима, не от дясно или ляво крило на сградата. Общите части са неделими по своя характер. Поради тази причина, не може да се уговаря нещо различно. Второ, претенцията, сумите, трябва да са конкретни и като основание и размер и подкрепени документално. В противен случай претенцията остава недоказана. 

РЕШЕНИЕ

Номер 4270                            06.12.2017 Година                         Град Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

На седми ноември, две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Иван Анастасов

Секретар: Елена Лянгова

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 1547 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от Т. Н.Н. против К.Н.А., Д. Ж.Ш., В.Л.К. и И.С.З., с която са предявени обективно съединени искове по чл.48, ал.7 от ЗУЕС за това ответниците да бъдат осъдени да заплатят на ищеца сумите от по 1331,50 лева- припадаща им се част от разходите по извършен от ищеца необходим ремонт на покрива на бл.в гр.П., ЖК”Т.”. С определение в о.з. на  28.04.2016г. на мястото на починалия в ход на делото ответник И.З. е конституирана неговата д.Н.З.. С определение в о.з. на 24.10.2016г. на производството по делото е прекратено по отношение на ответницата Д. Ш. и като нов ответник е конституирана М.И..

       Ответниците оспорват исковете като неоснователни.

       ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

       В исковата молба се твърди, че страните са собственици на апартаменти в горепосочения жилищен блок. Ищецът бил собственик на апартамент на последния етаж, а ответниците- на апартаментите разположени под него. Това била дясната секция на блока. Трайно установена практика в блока била разходите за поддържането и управлението на общите части да се заплащат на секции / това изрично било прието и с решение на ОС, проведено на …/. Към началото на 2014г. състоянието на покрива над въпросната дясна секция било изключително лошо и се стегнало до теч. Ищецът уведомил за това съседите от долните апартаменти, но не получил никакво съдействие. Поради това на … той сключил договор със „Стройкомерсиал”ООД за ремонт на покрива срещу цена в размер от 6657,50 лева с ДДС. Ремонът бил извършен качествено и бил приет с приемо- предавателен протокол от …. На същата дата било издадена фактура, по които били извършени три плащания, последното от които на …. След това той представил съответните платежни документи и поискал от общото събрание на етажната собственост ответниците да му възстановят припадащите им се части от разходите по ремонта. На проведено на … общо събрание било взето решение да се сформира комисия, която да извърши оглед, да състави констативен протокол и да определени подлежащата на възстановяване сума. Комисията одобрила разходи в размер от 1590 лева, като определила подлежащата на възстановяване част от същата в размер от 1272 лева, разпределена по равно между ответниците. Ищецът не бил съгласен с така определената сума, тъй като реално направения от него разход бил в размер от 6657,50 лева. От страна на ответниците се оспорва пасивната им легитимация по исковете по аргумент на това, че липсват доказателства за това те да са етажни собственици с определени квоти от общите части на сградата. Оспорва се необходимостта от извършването на ремонт на покрива. Твърди се, че ищецът е в близки отношения с управителя на „Стройкомерсиал”ООД- Т. Н., като се изказва предположението, че договорът с това дружество е сключен с цял същото да се обогати за сметка на етажната собственост. В тази връзка се оспорва стойността на действително извършените СМР. Сочи се също така, че наредител по две от преводните нареждания, с които е платена цената по издадената фактура от горепосоченото дружество, е самата му управителка.

        На първо място следва да се отбележи, че на база на приетото по делото заключение на в.л.Й.К. се установява, че стойността от 6657,50 лева на ремонта- в обема, в който е извършен същият, не надхвърля действалите към онзи момент пазарни цени. В тази връзка наличните в протоколите за проведен общи събрания и в показанията на разпитаните свидетели данни за това, че управителката на „Стройкомерсиал”ООД Т. Н. и ищецът са живели на съпружеска начала в ап… не обосновават извод за договаряне между Н.и ищеца на завишени в ущърб на останалите етажни собственици цени на СМР и материали. Наличието на такава връзка между тях поставя под съмнение единствено реалното плащане от ищеца на разходите по извършване на ремонта.

        На л.145- 147 е налице заверен препис от протокол за проведено на … общо събрание на етажните собственици. В дневния ред като т.1 изрично е записано „Запознаване на собствениците от Т. Н. с необходим и неотложен ремонт на общи части”, а именно на общи части над стълбището и асансьорната шахта. В протокола е отразено, че участничката в събранието Д. Ш. е запитала г-жа Н., защо е запознала да прави топлоизолация, без да е гласувано на общо събрание. Д. Ш. е заявила също така, че не е съгласна да се прави топлоизолация на въздушното пространство под покрива, а е съгласна само да се ремонтира покрива, но, след като се съберат оферти и от други фирми, защото предложената от г-жа Н.цена е много висока. Т. Н. отговорила, че „за сега покрива няма проблем”. Имало само частично разрушено коминно тяло и някои обшивки трябвало да се подменят. Тя допълнила, че не може да живее във влага и течове. Възникнал спор относно твърде високата цена на ремонта, при което г-жа Н.заявила, че няма да иска парите наведнъж. Било взето решение да се разгледат и други оферти, като Т. Н. заявила, че ще поеме разликата в цената за ремонта на нейния апартамент. Договорът за ремонт следва да е подписан на следващия ден- …. На … е съставен протокол, подписан от домоуправителя, от г-жа Н., в качеството й на управител на „Стройкомерсиал”ООД, и от три живущи в сградата лица, за установяване на положен първи пласт хидроизолация. Ремонтът следва да е приключил на …, когато е съставен втори протокол и е издадена фактура № …

        На … е проведено последващо общо събрание, на което е следвало да бъде определен краен срок за извършване на необходим ремонт /без да е посочен конкретно/ и за извършване на разходи, необходими за поддържането и възстановяването на покривното пространство в дясна секция на блока. На събранието отново е присъствала Т. Н., като е разяснила как по закон следва да се разпределят разходите. Възникнал е спор относно това, дали разходите да се поемат само от собствениците на апартаменти в дясната секция или от собствениците в целия блок. Така и не е гласувано някакво решение.

        На … е проведено общо събрание, т.1 от дневния ред на което е формулирана по следния начин: „Вземане на решение за възстановяване на сумата за ремонт на собственика на ап..”. В протокола е отразено: „Пред ОС на ЕС собственикът на ап…- г-жа Т. Н. запозна всички присъстващи с извършен ремонт през м.май 2014г., без взето решение на ОС и избор на оферта, който е бил заплатен от нея”. Посочена е сумата от 6657 лева. Не е отразено, дали са били представени някакви документи за ремонта. Взето е решение комисия от три члена да определи пазарна цена за хидроизолацията само на покрива и след събиране на съответната сума тя да бъде изплатена на две вноски на г-жа Н. С протокол от …, която дата е предходна спрямо тази на събранието, комисията определя цена в размер от 1590 лева, от която на г- жа Н.да бъдат платени 1272 лева, т.е. 4/5 от цялата цена.

       Настоящето дело е заведено на …. До завеждането му като собственик на ап.15 се е афиширала единствено Т. Н.. Тя е претендирала и за възстановяване на разходите по извършване но ремонта. Претендирала ги е в лично качество, а не като управител и собственик на „Стройкомерсиал”ООД. От съдържанието на протокола за проведеното на …. общо събрание става ясно, че към онзи момент вече се е извършвал ремонт. Т. Н. не е отрекла, че тя извършва ремонта, като е заявила, че не може да живее във влага и течове. В два от трите платежни документи, удостоверяващи плащането на възнаграждението по фактура №..като платец е посочена тя, а не ищецът Т. Н.. Съгласно чл.48, ал.6 от ЗУЕС, всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание, като разходите за извършване на ремонта му се възстановяват по решение на общото събрание след представяне на документи, удостоверяващи плащанията. От протокола за проведеното на …. общо събрание не се установява да са били представени платежни документи или договора за извършване на ремонта, но ако са били представени би следвало да се повдигне въпроса, чии разходи следва да бъдат възстановени. Необяснимо е, защо са създадени документи на името и на двамата- и на ищеца и на Т. Н., при положение, че не са съпрузи и тя не е етажен собственик, но при всяко положение протоколите за проведените общи събрания и протокола от … недвусмислено навеждат на извода, че Т. Н. е действала с твърдото убеждение, че разходите за ремонта са направени от нея. Горните обстоятелства, както и пълната пасивност на ищеца до завеждане на делото, не дават основание да се приеме за установено, че ремонтът е извършен именно от него и с негови средства.

       От показанията на свидетелките Р. С.и В.Г. е видно, че теч в ап.. е бил налице, но не се установява конкретно, какви са били повредите по покрива. Самата Т. Н. на … е заявила, че трябва само да се подменят някои обшивки. Липсват категорични доказателства за това, дали действително се е налагало да бъде извършен необходим ремонт по смисъла на §1, т.8 от ДР на ЗУЕС в обема, описан в договора за ремонт и в приетото по делото заключение. При това разходите би следвало да се разпределят между всички етажни собственици, съобразно с идеалните им части от общите части на сградата, а не само между собствениците в дясната секция- още повече, че така и не е гласувано изрично решение на общо събрание за заплащане на разходите само от собственицте в дясната секция. Ето защо предявените по делото обективно съединени искове по чл.48, ал.7 от ЗУЕС ще следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани, като в полза на всеки един от ответниците бъдат присъдени по 323 лева- съдебни разноски.

       Предвид гореизложеното, съдът

РЕШИ :

 ОТХВЪРЛЯ обективно съединени искове по чл.48, ал.7 от ЗУЕС, предявени от  Т. Н. ***, ЕГН: ********** против К.Н.А. ***, М.Ц.И. ***, В.Л.К. *** и Н.И.З. *** за това ответниците да бъдат осъдени да заплатят на ищеца сумите от по 1331,50 лева- припадаща им се част от разходите по извършен от ищеца необходим ремонт на покрива на бл.в гр.П., ЖК”Т.”.

       ОСЪЖДА Т. Н. ***, ЕГН: ********** да заплати разделно на К.Н.А. ***, М.Ц.И. ***, В.Л.К. *** и Н.И.З. *** по 323 лева- съдебни разноски.

       Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

Вярно с оригинала.

Е.Л.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *