Порокът в свикването на ОС на ЕС е достатъчно съществен, за да доведе до порок и на решенията на ОС на ЕС

Съдът счита, че свикването на  ОС на ЕС е съществено за волята на етажните собственици при вземане на решения на ОС на ЕС. Липсата на коректно свикване съгласно чл 13 ЗУЕС не позволява на етажните собственици да упражнят полагаемият им се вот, което води и до необективен и неправилен резултат при провеждане на ОС на ЕС. Ето затова и съдът обикновено при констатиран порок при свикване на ОС на ЕС не обследва правилността и законосъобразността на взетите решения.

Р Е Ш Е Н И Е

1773/13.11.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На двадесети октомври                                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:                       Председател: Жанет Марчева

Секретар: Е.П.

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 1633 по описа на ШРС за 2015 г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е  иск по чл.40, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост.

Производството по настоящото дело е образувано по повод предявен от С.И.С. с ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.С. от ШАК срещу Етажната собственост на ж.к.“Херсон“ № 8, находящасе в гр.Шумен, представлявана от Председател на Управителния съвет С.К.Д. иск, с който се иска отмяната на решенията приети с Протокол № 47 на  общо събранието от 15.06.2015г., като незаконосъобразни.

Ищцата сочи в исковата молба, че е собственик на недвижим имот – апартамент № 25, находящ се в гр.Шумен, ж.к..“Херсон“ № 8. Излага, че в нарушение на чл.13 от ЗУЕС покана за свикване на събранието не била връчена лично на собствениците в етажната собственост. Излага, че при провеждането му участие взели лица без представителна власт, както и лица, които не са собственици на имоти в етажната собственост, а само живущи там. Сочи се, че при провеждането му не била извършена проверка на представените пълномощни. Твърди се, че общото събрание взело решение по въпроси, които не касаят вътрешния ред и правила във входа, а засягали конституционното право на частна собственост. В заключение се моли за отмяната на решенията на общото събрание, проведено на 15.06.2015г., като незаконосъобразни, като се претендират и разноски.

В законоустановения срок по делото е постъпил отговор, с който ответникът чрез председателя на управителния съвет оспорва иска, като неоснователен. Излага, че общото събрание е свикано по надлежния ред и при спазване на законовите изисквания, като се развиват съображения в тази насока.  В заключение се моли за отхвърлянето на иска, като неоснователен и присъждане на разноски.

В съдебно заседание ищцата не се явява лично, като за нея се явява представител – адв. Д.С. от ШАК. Развиват се доводи сходни с изложеното в исковата молба и уточняващата такава. Сочи се, че управителния съвет бил избран в състав противоречащ на ЗУЕС. Моли се за отмяна на решението на общото събрание, с което бил избран този управителен съвет. В представените писмени бележки се доразвиват горните доводи и се моли за отмяна на решенията на общото събрание, като незаконосъобразни.

В съдебното заседание за ответника се явява председателя на управителния съвет на етажната собственост, заедно с упълномощен представител – адв. К.П. от ШАК. Моли се за отхвърляне на иска, като в писмените бележки се излагат подробни мотиви.

Съдът, като взе предвид представените по делото писмени доказателства, установи от фактическа страна следното:

Видно от Договор за продажба на държавен имот от военно-жилищния фонд по реда на Наредбата за държавните имоти от 22.11.1990г. се установява, че ищцата е собственик на апартамент № 25, находящ се на осми етаж в ж.к.»Херсон» № 8 в гр.Шумен, ведно с 3.198 % от идеалните части от общите части на сградата.  По инициатива на управителя на етажнатасобственост С.Д. било организирано провеждането на общо събрание на етажната собственост. За целта била изготвена покана на 08.06.2015г., която била поставена на видно място  – във входа до вратата на асансьора.  В поканата била посочена датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и дневния ред, при който ще бъде проведено. Дневния ред касаел вземане на решение за неосигуряващи собственици на етажната собственост достъп от длъжностните лица на В и К относно отчитане на консумация на вода, вземане на решение за неплащането насобствениците на етажната собественост на текущи вноски и извършени разходи за общите части, както и обсъждане на други въпроси.  За поставянето на поканата бил изготвен протокол № 46, подписан от четирима души.

Видно от изготвения протокол № 47 от 15.06.2015г. се установява, че в насрочения час не се събрал необходимия кворум за провеждането на общото събрание,  като същото било отложено за по-късен час. Тогава присъствали представители най – малко на 33% от идеалните части от общите части в етажната собственост и събранието било проведено, като редовно. На него били поставени на обсъждане трите точки от дневния ред, като били взети решения по тези точки. В протокола бил съставен и списък на присъстващите, като срещу името си и апартаментавсеки от присъстващите положил подпис. Срещу собственици под № 14 и № 15 било вписано, че се явяват упълномощени представители. Протоколът бил подписан от домоуправителя С.Д. ипротоколчика Б..

За установяване на релевантни по делото факти във връзка с поставянето на изготвената покана и провеждането на общото събрание са разпитани свид. Г.А.М. (присъствал напоставянето на поканата) и свид. Г.Ц.К.. От показанията на тези свидетели се установява, че поканата е била залепена на видно място във входа – точно до вратата на асансьора, на нивото наочите. Това  било и мястото, на което винаги се поставяла покана за провеждане на общо събрание. Свид. М. сочи, че собственичката на апартамент 19 – В.М. го упълномощила устно за участие в събранието и му казала да гласува за нея така, както би гласувал за себе си. Съдът кредитира показанията на тези свидетели, като вътрешно безпротиворечиви и кореспондиращи с останалитедоказателства.

Така установената фактическа обстатовка се потвърждава от всички приложени по делото писмени доказателства, както и събраните в хода на производството гласни такива.

По допустимостта на иска: С уточняваща молба от ищцата е посочен като ответник етажната собственост чрез представляващия етажната собственост – председателя на управителниясъвет. Ето защо съдът намира, че страните притежават надлежна процесуална легитимация в процеса. В този смисъл Определение № 294/24.0.2011г. на ВКс по гр.д. № 209/2011г. I г.о. и Определение № 724 от 22.12.2009г. на ВКС по ч.гр.д.№ 692/2009г. I г.о..

По основателността на иска по чл.40, ал.1 от ЗУЕС:  С иска се атакуват всички решения взети от Общото събрание на етажната собственост на ж.к.»Херсон» № 8, находяща се вгр.Шумен. Съгласно чл.40, ал.1 от ЗУЕС, всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.  От представения по делото документ са собственост на ищцата съдът намира, че се установява обстоятелството, че същата е собственик на самостоятелен обект на етажната собственост, което обстоятелство не се спори и от ответника. В тежест наответника е да докаже, че решенията са взети при спазване на изискванията на ЗУЕС, като преценката на съда за законосъобразност е ограничена от сочените в исковата молба ( и последващитеуточняващи такива) нарушения. В този смисъл Решение № 58 от 25.03.2014г. на ВКС по гр.д.№ 5704/2013г. I г.о., постановено по реда на чл.290 от ГПК.

Поради това съдът следва да се произнесе по въпросите които условно са разделени в няколко групи:  възраженията на ищцата за допуснати пороци при свикване на общото събрание; възражения, свързани с липсата на надлежна представителна власт на част от лицата, присъствали на общото събрание и третата група са възражения за липса на представителна власт на органа на етажната собственост.

По отношение на първата група възражения: Съдът намира, че по делото са налице доказателства за спазването на чл.13, ал.1 от ЗУЕС – поканата за провеждането на общото събрание е била поставена на видно място най-малко 7 дена преди провеждането му. Видно от представено доказателство Протокол № 46 (стр.30 от делото) за поставянето на поканата бил изготвен протокол, подписан от лицата присъствали на залепването. Поради това възражението, че не са спазени законовите изисквания във връзка с оповестяването на събранието е неоснователно. Разпоредбата на чл.13 от ЗУЕС, приложима в конкретния случай не предвижда лично уведомяване на всеки собственик, чрез връчване на покана. Затова съдът намира, че са налице данни относно редовността на свикването на общото събрание, подкрепени и от събраните гласни доказателства по делото.

По отношение на втората група възражения:  Съгласно чл.14, ал.1 от ЗУЕС собственик на обект в етажната собственост може да упълномощи друг пълнолетен член на домакинството си или друг собственик в етажната собственост за участие в събранието и устно, но това става в заседание на общото събрание, като упълномощаването следва да се впише в протокола на събранието. Пълномощно може да бъде изготвено и в писмена форма, като нотариална заверка при упълномощаване на лица от категорията на горните не е необходимо. Участието напълномощник се отразява в протокола на общото събрание, а копие от пълномощното се прилага към него. Тези изисквания на закона не са спазени при провеждане на общото събрание от 15.06.2015г. Свидетеля Г. М. сочи, че за участието си в събранието е бил упълномощен устно от собственичката на  апартамент № 18 – В.М., като обаче горното не е отразено в протокола от заседанието. Така също в съдебно заседание се представят писмени пълномощни, в които П.М. И. и Д.Б.Й., в качеството им на собственици упълномощават М.И.И. и П.Й.Й. да ги представляват в общото събрание, като нито в протокола  е вписано участието на тези пълномощници в това им качество, нито са приложени копията от пълномощните към протокола, което съставлява нарушение на правилата за провеждане на общо събрание.

По отношение на третата група възражения: ЗУЕС предвижда две основни форми за управление на етажната собственост – общо събрание и/или сдружения на собствениците. Етажната собственост на ж.к.“Херсон“ № 8 е избрала първата форма на управление – общо събрание. Законът дава възможност на общото събрание на етажната собственост по своя преценка да избере колективен изпълнителен орган – управителен съвет или едноличен такъв – управител. Видно от представено от ответника по делото писмено доказателство – Регистрационна карта на сграда  с Вх.№ 94-01-115/07.04.2015г. на Община Шумен (стр.38 от делото) на предходно общо събрание от 27.03.2015г. за управителни  и контролни органи на  етажната собственост е избран управителен съвет в състав – председател С.К.Д. и член Г.А.М. – член. За председател на контролния съвет е избран М.К.И.. При това положение свикването на общото събрание от 15.06.2015г. е следвало да бъде извършено от управителния съвет, а не еднолично от председателя му, съобразно чл.12, ал.1, т.1 от ЗУЕС. По настоящото дело липсват доказателства това да е направено от управителния съвет, като орган на управление, а напротив общото събрание е свикано от С.Д., посочена като управител на етажната собственост. Същата както беше посочено по-горе е избрана за председател на управителния съвет на етажната собственост и като такава не разполага с правомощие сама да свиква общото събрание. В този смисъл Решение № 32 от 06.03.2014г. на ВКС по гр.д.№ 6489/2013г. II г.о., постановено по реда на чл.290 от ГПК и задължително за приложение от съда.  С оглед на извършените нарушения при провеждане на общо събрание на етажната собственост, а именно че  свикването на общото събрание е свикано от лице, без право на инициатива за това, както и че при провеждането му не са били вписани пълномощниците на собствениците на самостоятелни обекти в сградата и не са били приложени пълномощните в протокола, то съдът намира, че иска следва да се уважи само на тези основания, без да се излагат съображения относно правилността на конкретно сочени решения от дневния ред.

По отношение на искането съдът да се произнесе по нищожността на решение на общото събрание на етажната собственост проведено на 27.03.2015г. направено в молба – становище от 17.09.2015г. (стр.48 от делото), съдът намира следното: По въпроса следва ли съдът да се произнесе по искане за установяване нищожност на решение на общото събрание на етажната собственост и обвързано ли е такова искане със срок, състав на Върховния Касационен съд се е произнесъл с Решение № 39/19.02.2013г. на ВКС по гр.д.№ 657/2012г. на I г.о., постановено по реда на чл.290 от ГПК. В него се приема, че ЗУЕС не урежда специални основания за нищожност на решенията на общото събрание на етажната собственост. Сочи се, че контролът за законосъобразност на решенията на етажната собственост е съдебен, ограничен е със срок за предявяване на иска, който е преклузивен и тече от момента на узнаване на решението, извършено по реда за уведомяване за събранието – чл.40, ал.7 от МУЕС вр. чл.40, ал.2 от ЗУЕС. Затова извън определения за това срок не може да се иска отмяна нито на нищожните, нито на незаконосъобразните решения. Тук е неприложим принципа, че нищожност може да се установява без срок. Предвид това, съдът намира, че е недопустимо да се обсъжда това възражение.

            На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените от нея разноски в настоящото производство в размер на 610 лв. , от които 30 лв. заплатена държавна такса и 580 лв. заплатено възнаграждение за адвокат.

   Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р Е Ш И

 ОТМЕНЯ Решенията на общото събрание на собствениците на етажната собственост на ж.к.“Херсон“ № 8, в гр.Шумен, приети на общото събрание от 15.06.2015г. и обективирани в Протокол № 47/15.06.2015г.

ОСЪЖДА етажната собственост на ж.к.“Херсон“ № 8, в гр.Шумен, представлявана от Председателя на управителния съвет С.К.Д. да заплати на С.И.С. с ЕГН ********** сумата от 610 лв. (шестстотин и десет лева), представляващи разноски по делото, съобразно представен списък за разноски по чл.80 от ГПК и адвокатско пълномощно.

           Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *