Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните карти и регистри в сгради етажна собственост от Кадастъра

Автор :  Лъчезар Тодоров

В кадастралните карти и регистри АГКК,респективно СГКК извършват промяна на данните в тях по реда на отстраняването на непълноти и грешки.

Непълноти и грешки в кадастралните карти и регистри е несъответствието на данните в тях преди,и към момента на одобрението им.

Тази процедура е лишена от смисъл и съдържание и е неприложима за сгради етажна собственост,когато се отнася за дяловете/общите части/ в етажната собственост.

ПРИМЕР.В кадастралната карта и кадастралният регистър са нанесени като отделни сгради с определящите ги като такива идентификатори двата отделни входа на сградата,които са обща част на етажната собственост,тъй като в тях има съоръжения и помещения за общо ползване от живущите собственици в отделните входове и сборът от идеалните части от общите части на двата входа е 100%.

АГКК и СГКК в този случай за промяна на данните в кадастралната карта и регистри задължават потърпевшите с процедура за отстраняване на непълноти и грешки,която е невъзможна и както по-горе споменахме лишена от смисъл и съдържание.

ФАКТИТЕ.Съгласно ЗС чл.38 -общите части в етажната собственост не могат да се делят.Законът не допуска случай на възможност това да се случи,дори и по грешка.В посоченият пример двата входа са обща част на етажната собственост и не могат да се делят.

                   Етажната собственост възниква без договор и съгласието на собствениците и е задължителна по закон.Собствениците не могат да изразяват мнение противно на това.Не могат да отнемат от общите части,както и да ги определят с граници.Не може да има спор за материалното право върху дяло

вете / общите части /,те се определят със Закон,отразено в ЗС чл.40,и не могат да се променят след учредяване на етажната собственост,освен в случаите на надстрояване,при което новите собственици заплащат придобитите общи части.

                   В кадастралните карти и регистри дяловете / общите части / не се водят на отчет и не се регистрират от АГКК,респективно от СГКК.Това ги поставя в абсурдна ситуация по отношение на предлаганата от тях процедура.

ИЗВОДЪТ.В кадастралната карта и кадастралният регистър АГКК,респективно СГКК не са нанесли данните от документите на собствениците,от които те черпят правата си за сградата етажна собственост.Като се придържаме към чл.38 от ЗС,който забранява делба на общи части в етажната собственост,в рамките на периметъра на неговото действие е,че в кадастралната карта и кадастралният регистър посочената сградата етажна собственост изобщо не е нанесена.В този случай вина за това има  АГКК,която е длъжна да нанесе в кадастралната карта и регистър сградата служебно за своя сметка,без заплащане на такси от собствениците.

Лъчезар Тодоров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *