Особеното представителство на юридическото лице по чл. 11, ал. 1, т. 11 от ЗУЕС

Чл. 11, ал. 1, т. 11 от ЗУЕС формира особен род представителство на  юридическото или физическото лице /фасилити мениджмънт компанията/, към Етажната собственост. Законът дава възможност  да бъде извършен акт на възлагане  на дейности по поддръжката на  общите части на сградата на ЮЛ. Актът на възлагане би могъл да бъде осъществен по два начина :

  • Изрично в решение на ОС на ЕС на сградата;

  • Чрез договор за възлагане между ЕС, представлявана от Управител/Управителен съвет и ЮЛ, от друга страна;

Възлагането инкорпорира в себе си неминуемо и  представителството на  ЕС от страна на юридическото лице, в рамките на което последното може да упражнява  дейностите по възлагането.  Всички действия – съдебни и извънсъдебни, по събиране на задълженията на собствениците към ЕС, са неизменна част от  дейностите по поддръжката на общите части на сградата, тъй като касаят средства необходими за регулярното покриване на тези разноски.  Ако ЕС в решението на ОС на ЕС е  очертала рамките на това възлагане, включващо и събиране на тези вземания, обективирано и в договора за възлагане за  поддръжка на общите части на сградата, сключен с ЮЛ, то в зоната на  това възлагане се включва и възможността ЮЛ да представлява  ЕС пред съда за реализиране по съдебен или извънсъдебен ред на  тези вземания. Този особен род представителство е извън типично възприетия, че ЮЛ не може да има процесуална легитимация и същото да бъде оторизирано като такова да представлява ЕС пред съда. Законът е  начертал тази особена възможност. Още повече, че в редица случаи  ЮЛ в зависимост от договора, сключен с ЕС, има право на самостоятелен иск за събиране на задълженията. Така по този начин фирмата – професионален домоуправител  има особеното правомощие въз основа на което да се легитимира в качеството на кредитор по отношение на дължимите суми на собствениците към ЕС.

Така начертани отношенията между ЕС и ЮЛ позволяват ЮЛ да упълномощи адвокат, който да извърши представителството на ЕС пред съда. Във всички случаи ЮЛ представлява ЕС от името и за нейна сметка. Тази абстракция в отношенията дава възможност при всяка един случай на представителство на  ЕС пред съда, но само касаещо събирането на вземанията, адвокатът да бъде упълномощен от ЮЛ /по силата на изричното възлагане/, а не от Управителя на ЕС.

Когато в самия договор за възлагане между фирмата – изпълнител и ЕС – възложител е  изрично уговорено плащане на  сумите за поддръжка на общите части на  дружеството от страна на собствениците възниква  облигационна връзка и задължение. Въз основа на последните е възможно фирмата да предприеме самостоятелни искови действия за събиране на тези суми. Фактът от чие име и за чия сметка не е съществен, той касае единствено отношенията възложител – изпълнител

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *