Опрощаване на дълг на етажен собственик само с решение, взето с кворум 75 процента от идеалните части от общите части

Опрощаване на задължения на етажен собственик се взима като решение от ОСЕС само с кворум 75 процента от общите части на  всички етажни собственици. 

Решение

№ 131047 от 29.05.2017  град София

РЕШЕНИЕ

29.05.2017 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, І ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 51 състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: МОНИКА ДОБРИНОВА

при секретаря Минка Башова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 70395 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на делото е иск по чл. 40, ал. 1 ЗУЕС.

Ищцата Р. Н. Н. твърди, че на 23.11.2014 г. е проведено общо събрание на етажните собственици от административен адрес: [населено място],  [улица], на което е взето решение за опрощаване на задълженията на етажния собственик Е. Д. към етажната собственост, обективирано в т. 2 от протокола от общото събрание. Към тази дата ищцата притежавала право на собственост върху самостоятелен обект от сградата – етажна собственост на посочения адрес. Според нея решението за опрощаване на задълженията на Е. Д. към етажната собственост е незаконосъобразно, тъй като не е взето с изискуемото от чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗУЕС мнозинство от не по-малко от 75 % идеални части от общите части на сградата. Поради това моли същото да бъде отменено.

Ответниците – останалите етажни собственици от сградата-етажна собственост на адрес: [населено място],  [улица] не са подали отговор на исковата молба и не вземат становище по предявения иск.

Софийски районен съд, като прецени събраните по делото доказателства и доводите  на страните съгласно чл. 235, ал. 2 от ГПК, намира следното:

Съгласно чл. 40, ал. 1 ЗУЕС всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание на етажните собственици, като според нормата на ал. 2 молбата за отмяна на решението се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението по реда на . В настоящия случай ищцата Р. Н. с подадената от нея искова молба (на 18.12.2014 г. – в рамките на срока по чл. 40, ал. 2 ЗУЕС) иска да бъде отменено решение на общото събрание на етажните собственици от административен адрес: [населено място],  [улица], взето на 23.11.2014 г., обективирано в т. 2 от протокола от общото събрание, с което са опростени задълженията на Е. Д.. към етажната собственост. От представените по делото копие от нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот на низходящ срещу задължения за издръжка и гледане при запазване на вещно право на ползване № …., том …., дело 22160/ 1997  г. на нотариус В. М., от копие от удостоверение за наследници на В. С. Н. от 17.06.2014 г., както и от копие от нотариален акт за дарение на недвижим имот №…, том .., рег.№ …., дело 78/ 2015 г. на нотариус К. К. се установява, че към дата на вземане на процесното решение на общото събраните на етажните собственици, както и към датата на подаване на исковата молба ищцата Р. Н. е притежавала ј ид.ч. от апартамент № .., находящ се в [населено място],  [улица], поради което съдът намира, че същата е активно легитимирана да оспори законосъобразността на решението на общото събраните на етажните собственици по исков ред.

Според изложеното в исковата молба атакуваното решение на общото събрание на етажните собственици, с което са опростени задължения на етажния собственик Е. Д. към етажната собственост, е незаконосъобразно поради обстоятелството, че не е взето с изискуемото от ЗУЕС мнозинство. Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 4 ЗУЕС общото събрание на етажните собственици взема решение за опрощаване на финансови задължения с мнозинство не по-малко от 75 % идеални части от общите части на сградата. Доказването на обстоятелството, че решението е взето с посоченото мнозинство е в тежест на ответниците при условията на пълно доказване. Ответниците не са ангажирали доказателства в тази връзка. В протокола от общото събрание на етажните собственици от 23.11.2014 г. е посочено, че решението по т. 2 е взето с гласовете на собственици, притежаващи 47,16 % идеални части от общите части на сградата. Следователно решението е незаконосъобразно, тъй като не е взето с предвиденото от ЗУЕС мнозинство, поради което следва да бъде отменено.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата направените от нея съдебни разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение в

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 40, ал. 1 ЗУЕС, предявен от Р. Н. Н., ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено място], кв…., [жилищен адрес] решението на общото събрание на етажните собственици от административен адрес: [населено място],  [улица], взето на 23.11.2014 г. по т. 2 от протокола от общото събрание, с което са опростени задълженията на етажния собственик Е. З. Д… към етажната собственост.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК етажните собственици от административен адрес: [населено място],  [улица], да заплатят на Р. Н. Н., ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено място], кв. ., [жилищен адрес] сумата– съдебни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните.

Препис от решението да се изпрати на страните (на ищцата – чрез адв. А., а на ответниците – чрез управителя на етажната собственост Ц. С.).

           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *