Иск за възстановяване на щети, причинени от един собственик на недвижим имот на друг собственик

Когато един собственик на самостоятелен обект в сграда  причини със своите действия, например ремонтни действия, щети върху имота на друг собственик, то последният има право да образува производство срещу първия за възстановяване на щетите на основание чл. 45 ЗЗД. В долуописаната хипотеза собственикът на недвижим имот след ремонтни действия в банята си  е причинил  вреда върху водосточната тръба, която преминава през всички жилища. С накърняването на тази тръба между двата апартамента, е предизвикан теч в долния. Независимо, че  е накърнена обща част за етажната собственост – водосточна тръба, тук правнорелевантен факт е  действието на причинителя на вредата, и последиците от него : а именно : наводняването на апартамента под него. Към вината няма отношение това, че всъщност щетите са вследствие на повредена обща част. Затова съдът неправилно е преминал точно в тази плоскост. Затова за да бъде уважен иска е достатъчно да има увреждащо действие и причинена непосредствена вреда, вследствие на това действие. 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 599

гр. Пловдив, 22.04.2016г.

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение–осми граждански състав, в публично заседание на девети март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА МАНДАЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА АНДРЕЕВА

НЕДЯЛКА СВИРКОВА

 

при секретаря Е.Д., като разгледа докладваното от                председателя  гр.д.№429  по описа на ПОС за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството   е   по  реда на  чл.258  и  сл. от ГПК.

Обжалвано  е  Решение  №4204  от 14.12.2016г.  на  ПРС, осми  гр.с., постановено по гр.д.№6351/2015г., с което са отхвърлени предявените от Б.  А.К., ЕГН **********,***, офис 3, адв. Е.А., против Д.И.П., ЕГН **********,***, обективно съединени искове  с правно основание чл.45 във връзка  с чл.50 от ЗЗД – за  осъждане на ответника да заплати на ищцата сумата  650, 70 лева, представляваща обезщетение за причиненитена ищцата имуществени вреди в собствения й недвижим имот – апартамент № 27, находящ се в гр. П., ул. ***, състоящ се от три стаи и кухня, с квадратура 82 кв. м., от теч от собствения на ответника недвижим имот -апартамент № 32, находящ се в гр. П., ул. ***, изразяващи се в разходите на ищцата за труд и материали за отстраняване на щетите в жилището й от теча от жилището на ответника, както сумата 450, 60 лева,представляваща обезщетение за причинените на ищцата имуществени вреди в жилището й от теча от жилището на ответника, изразяващи се в разходите на ищцата за термографско обследване на теч и влага,фаянс, материали, хонорар на вещо лице, такси и копирни услуги. С постановеният съдебен акт е осъдена Б.А.К., да заплати на  Д.И.П. направените разноски в размер на  360 лева, а в полза на бюджета насъдебната власт по сметка на  Районен съд – Пловдив – 50 лева допълнителна ДТ за производството по делото.

Жалбоподателят Б.А.К., ЕГН **********,***, офис 3,/адв. Е.А./, чрез процесуалния и представител адв.Е.А.  обжалва решението на първоинстанционния съд като незаконосъобразно, постановено при неправилна преценка  на събраните по делото доказателства и в нарушение на материалния закон, по съображения подробно изложени в жалбата. Моли  въззивният съд да  отмени първоинстанционния акт  и постанови друг, с който да уважи претенциите и. Претендира  разноски, съгласно представения списък с направени такива..

Въззиваемият  Д.И.П., ЕГН **********,***,  чрез процесуалния си представител адв. В.З., оспорват жалбата и  наведените с  нея твърдения, моли  да се  потвърди решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно. Претендира разноски, съгласно представения списък  с  направени такива.

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД след преценка на събраните по делото доказателства, допустимостта и  основателността на жалбата, намира  за  установено следното:

Жалбата  е подадена  в  законния срок, от  страна имаща правен интерес да  обжалва, поради което се  явява процесуално допустима, а разгледана  по  същество  е   неоснователна, по  следнитесъображения:

Установено е от събраните по делото доказателства, че  ищцата, заедно  със  съпруга си П. М. К., на основание замяна от 30.12.1981 г. е  собственик на апартамент № 27, находящ се в                          гр. П., ул.***, състоящ се от три стаи и кухня, с квадратура 82 кв. м., а  ответникът е собственик  на  основание покупко-продажба през 2012 г.  на  апартамент № 32, находящ се в гр. П., ул. ***, разположен  над жилището на ищцата. Последната твърди, че  през декември  2012г.  е  имало  обилни проливни дъждове,  след което е констатирала, че на тавана на банята на жилището и  по стените  в ъгъла, в който е позиционирана водосточната тръба са се появили течове. Петната  били с  размери  около 50 см. във формата на полукръг на тавана на ъгъла. Влагата проникнала  в кухините на цялата външна стена на банята, което компрометирало сериозно мазилката на коридора. Предвид на обстоятелството, че през лятото на 2012г. ответникът закупил  жилището си и през същата година е извършил ремонт, включително и  на банята, състоящ се в  снемане на плочките  до бетонната плоча, която разделя двете помещения, ищцата счита, че е налице  причинно – следствена връзка  между извършените действия на ответника по ремонтните дейности  в помещението на банята в собствения му апартамент и  описаните, и претендираните от  ищцата вреди.Твърди, че неспазването на  предвидените технологични изисквания от страна на ответника при извършване на отделните дейности и най-вече при отстраняване на подовите плочки са причина да бъде нарушена целостта на  етернитовата  водосточна тръба в частта и, която се намира в бетонната съединителна плоча между двата апартамента .Пряк резултат от нарушената цялост на водосточната тръба са течовете  в апартамента на ищцата, който са и причина за описаните вреди. За отстраняване на  причинените от ответника вреди от виновното му поведение при извършване на ремонт в неговото жилище, ищцата  претендира сумата от  650, 70 лева, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди от теч,изразяващи се в разходите  за труд и материали за отстраняване на щетите в жилището й, и сумата 450, 60 лева, представляваща обезщетение за причинените  имуществени вреди, изразяващи се в разходитенаправени от ищцата за термографско обследване на  теч и влага, фаянс, материали, хонорар на вещо лице, такси и  копирни услуги.

От приетата пред първата инстанция СТЕ на вещото лице М., което съдът кредитира като  безпристрастно и компетентно изготвено се установява, че  водосточната тръба  е била спукана в плочата между ап.32 и ап.27. Към момента на изготвяне на заключението/ 06.11.2015г./, вещото лице е констатирало, че  е направен ремонт на водосточната тръба и няма течове. В съдебно заседание проведено  на 16.11.2015г., вещото лице М. е конкретизирало, че може да се получи  течове от повредата на тази тръба, като в конкретният случай се предполага, че повредата е била между плочите на процесните два апартамента, като течовете са се появили в апартамента на ищцата. Вещото лице сочи, че   етернитовата тръба е зазидана в отделно място в банята и когато с канго се къртят плочките в дадено баня, те директно не влияят върху тръбата, за да я повредят. Вибрацията също не би могла да подейства на тази стоманенобетонна плоча, тъй като е здраво прикрепена. В заключение вещото лице сочи, че не би могла да бъде категорична каква е причината за повредата на етернитовата тръба, тъй като вариантите за  това са много.

Първоинстанционният съд е отхвърлил предявения иск като е приел, че от  събраните по делото доказателства не се установява ответникът да е виновен за причинените от теч от неговия апартамент щети пожилището на ищцата и съпруга й /а вината е основен елемент от фактическия състав на задължението за обезщетение за причинени вреди/. Констатирал е, че  действително  в жилището на ищцата са налицеувреждания, причинени от теч, който теч обаче е бил налице още преди ответникът да стане собственик на имота над апартамента на ищцата и след придобиване на имота от ответника, той е извършил ремонт и еотстранил този теч.                      В мотивите си , първоинстанционният съд  е  посочил, че  с  влязлото в сила на 06.03.2015 г. Решение № 4594/01.12.2014 г., постановено по гр. дело № 9025/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІ гр. състав, е бил отхвърлен предявеният от  ищцата  и съпругът й П. К. против ответника иск с правно основание чл.109 от ЗС – за осъждане на Д.П. да преустанови бездействието си, с което пречи на ищцитеда упражняват правото си на собственост върху собствения им апартамент № 27, като отстрани теча от собствения си апартамент № 32. Решаващият съд  е приел, че не  се установява конкретен източник на теча вжилището на ищците, констатирано е  единствено, че  течът се активира след обилен дъжд, а не след  ползване на банята на ответника, както и  че течът е  около водосточна тръба в блока. Предвид на обстоятелството, че водосточните тръби са общи части на сградата и ремонтирането им е в тежест на всички етажни  собственици в сградата,  е отхвърлил претенцията на ищцата като неоснователна. Първоинстанционният съд като е  взел предвид  влязлото в сила решение и събраните по делото доказателства, е  приел, че при условията на пълно и главно доказване, ищецът не е доказал претенцията си, предвид на което е отхвърлил предявения иск.

Пред въззивната инстанция не са събрани нови доказателства, поради  което  съдът  постановява акта си  на базата на събраните такива пред първата инстанция, като  след преценката  на така установената фактическа обстановка  съдът намира, че не  е  осъществен фактическият състав на чл.45 от ЗЗД, ангажиращ отговорността  на ответника. Отговорността от  непозволено увреждане се поражда тогава, когато по безспорен начин е  установено причинната  връзка между  противоправното поведение на дееца и увреждането. В конкретният случай  не  се установява по безспорен  начин, че причина за  констатираните от вещото лице щети в  апартамента собственост на ищцата, са вследствие на извършен от  ответника ремонт в банята на неговото жилище, в резултат на който ремонт  е  повредена  етернитовата тръба, което  пък  от своя страна е  довело до  течове в жилището на ищцата. Ето защо и доколкото  не е доказано по безспорен начин  противоправното поведение на ищеца, настоящият съдебен състав споделя направените от първоинстанционния съд  изводи, че предявените искове за имуществени  вреди се явяват неоснователни и като такава следва да бъдат  отхвърлени. В този смисъл решението на първата инстанция следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

С оглед изхода на спора на въззиваемата страна се дължат направени пред настоящата инстанция разноски, представляващи договорен и заплатен адвокатски хонорар в размер на 360.00лв.

Мотивиран от горното Пловдивският окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 ПОТВЪРЖДАВА Решение  №4204  от 14.12.2016г.  на  ПРС, осми  гр.с., постановено по гр.д.№6351/2015г.

 

ОСЪЖДА Б.А.К., ЕГН **********,***, офис 3 / адв. Е.А./ , да заплати на  Д.И.П., ЕГН **********,*** направени пред настоящата инстанция разноски в размер на 360.00лв / триста  и шестдесет лева/

 

Решението не подлежи на обжалване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *