Действията на Управителя без представителна власт могат да бъдат валидирани чрез последващо потвърждаване от ОС на ЕС

 

[ratingwidget_toprated type=“pages“ created_in=“all_time“ direction=“ltr“ max_items=“10″ min_votes=“1″ order=“DESC“ order_by=“avgrate“]

РЕШЕНИЕ

Номер 4078                                                                 30.10.2013 Година                     Град Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

На тридесети септември, две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав

Председател: Иван Анастасов

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 21629 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството по делото е образувано по искова молба от етажната собственост в сградата на ул.”Д. Ц.”№ *, гр.Пловдив, с която е предявен иск против С.Л.А. за признаване за установено по отношение на същия, че той дължи на етажната собственост сумата от 717 лева, представляваща припадаща се на ответника част от разходите по извършен ремонт на покрива на горепосочената сграда, ведно със законните лихви върху същата, считано от 08.11.2012г.- датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК, по което е образувано приложеното ч.гр.д.№ 18078/2012г. на ПРС, ІV бр.с., до окончателното й изплащане.

           Ответникът оспорва иска.

           ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

           В исковата молба се сочи, че по решение на общото събрание на етажните собственици бил сключен договор за ремонт на покрива на горепосочената сграда. На изпълнителя била платена сума в размер от 3550 лева. Ответникът не платил припадащата му се част от 717 лева и подал възражение против издадената против него заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Ответникът твърди, че при свикване и провеждане на общото събрание на 31.05.2012г., на което следва да е обсъден ремонта на покрива, са допуснати нарушения на чл.12 и чл.13, ал.1 от ЗУЕС, а освен това дневният ред бил дописан. Твърди се също така, че без да е упълномощен от етажните собственици и без да има решение за това М. Ч. е сключел договор за ремонт с лицето Г.Л., който нямал качеството строител по смисъла на чл.3, ал.2 и 3 от ЗКС. Твърдят се и някои пороци по договора, а също така, че няма решение на ОС за подписване на анекс към договора.

        Действително в поканата за проведеното на 31.05.2012г. общо събрание не е вписано в дневния ред гласуване на решение за извършване на ремонт на покрива и за упълномощаване на управителя да сключи договор за ремонт при определени условия. На общото събрание е гласувано решение по т.4.3 „да се възложи на УС да събере до края на юни оферти за ремонт на покрива”. Гласувано е също така средствата по приетата с договор оферта да се съберат до 10.07., след което управителят да организира провеждането на ремонта. Съгласно чл.12 от ЗУЕС,общото събрание се свиква от управителния съвет (управителя) или от контролния съвет (контрольора). По делото не са налице доказателства за това подписалият поканата за общото събрание М.Ч. да е бил управител или контрольор. На л.46 по делото е налице заповед от 03.07.2012г. на Кмета на Район „Централен”, с която на основание § 56, ал.3 от ПЗР на ЗУЕС М. Ч. е определен за управител за срок от една година. Тази заповед не заличава с обратна сила нередовностите по свикване на общото събрание, проведено на 31.05.2012г.. Съгласно чл.13, ал.7 от ЗУЕС, в поканата за свикване на общо събрание се посочва дневният ред, а съгласно чл.16, ал.3 от същия закон, общото събрание не може да приема решения по въпроси извън предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи. От показанията на разпитаните по делото свидетели С. М., Х.Ч., А.К.  и Г.Л. се установява, че ремонтът на покрива е бил наложителен, тъй като е имало течове. В §1, г.8 и 9 от ДР на ЗУЕС са дадени легални дефиниции на понятията „необходим ремонт” и „неотложен ремонт”, като те са следните: „Необходим ремонт“ е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното ползване на сградата и самостоятелните обекти в сградата; „Неотложен ремонт“ е дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради. Основната разлика между необходимия и неотложния ремонт се свежда до това, че първият има за цел отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното ползване на сградата, а вторият- предотвратяване на разрушаването на сградата, както и опазване на живота и здравето на собствениците. Т.е., за да е налице необходимост от „неотложен ремонт”, обосноваващ неотложност на гласуването на съответно решение, следва да са констатирани „значителни повреди и деформации”, заплашващи целостта на сградата или на нейни конструктивни елементи. В случая това не е така, тъй като свидетелите говорят за течове, в резултат от които е започнала да пада мазилката, но не и за по- тежки увреждания. При това този проблем е бил известен още от зимата и не е имало никаква пречка гласуването на решение за ремонт на покрива да бъде включено в дневния ред. Свидетелят А.К. сочи, че в т.3 „разни” от поканата било предвидено обсъждане на ремонта. Този въпрос обаче е следвало да бъде вписан изрично и ясно.

         Независимо от горното обаче съдът намира, че предявеният по делото иск следва да бъде уважен, тъй като с последващи решения на общото събрание, гласувани на 12.07.2012г., са потвърдени и валидирани извършените от управителя действия по наемане на свидетеля Г.Л. за извършване на ремонта, одобрени са разходите в общ размер от 4300 лева, както и разпределянето им по равно между етажните собственици, съобразно с притежаваните от тях равни идеални части от общите части на сградата / припадащите се на обектите в сградата идеални части не са оспорени от ответника/. В чл.11 от ЗУЕС са предвидени много широки правомощия на общото събрание, между които и следните: по т.7 да определя размера на паричните вноски във фонд ,,Ремонт и обновяване“; по т.8 да приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата; по т.9 да приема изменения в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи; по т.13 то може да приеме решение за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им; по т.14. то може също така да упълномощи управителния съвет (управителя) да приеме решение за извършване на неотложни ремонти или на разходи, които не търпят отлагане. Горните правомощия в тяхната цялост дават възможност на общото събрание да гласува всякакви решения по извършването на ремонти в сградата и набирането на необходимите средства, както и да упълномощава управителя за това, което означава, че то е оправомощено и да потвърждава извършени от управителя действия, за които той по определени причини не е бил надлежно овластен. Естествено при гласуването на тези решения следва да бъдат спазени всички изисквания по свикване и провеждане на общото събрание, включително и по отношение на необходимия кворум за гласуване на решенията и съответствието на последните с императивните разпоредби относно начина на разпределяне на разходите. Общото събрание от 12.07.2012г. е свикано с покана от 04.07.2012г. / л.12/, в която са обявени всички гласувани въпроси, на събраните са присъствали всички етажни собственици, с изключение на ответника. Протоколът за общото събрание е подписан от всички присъствали собственици / макар и не под протокола, но срещу припадащите им се суми за ремонта, което в още по- голяма степен потвърждава извода, че решенията са гласувани единодушно от присъствалите собственици/. Налице е бил необходими кворум от 67% по чл.17, ал.2, т.5 от ЗУЕС /67% = 6,7/10 = 3,35/5 = 20,1/30; 5/6 = 25/30, при което 5/6 се явяват повече от 67%/. Разходите са разпределени в съответствие с разпоредбата на чл.48, ал.3 от ЗУЕС, т.е. съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. При това, видно от приетото по делото заключение на в.л.С.Ж., разпределените между етажните собственици разходи са с около 900 лева по- малко от пазарната цена за подобен ремонт. По отношение на възражението на ответника, че ремонтът е възложен на лице, което не е вписано в строителната камара, следва само да се отбележи, че това обстоятелство не обосновава обективна невъзможност ремонтът реално да е извършен.

          Съобразно с решението по делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на ищеца / етажната собственост в сградата, която не е персонифицирана и представлява общността от всички етажни собственици/ ще следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в общ размер от 153,50 лева.

          Предвид гореизложеното, съдът

РЕШИ :

           ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Л.А. ***, че същият дължи на Етажната собственост в сградата на ул.”Д. Ц.”№ *, гр.Пловдив, сумата от 717 лева, представляваща припадаща се на ответника част от разходите по извършен ремонт на покрива на горепосочената сграда, ведно със законните лихви върху същата, считано от 08.11.2012г.- датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК, по което е образувано приложеното ч.гр.д.№ 18078/2012г. на ПРС, ІV бр.с., до окончателното й изплащане.

          ОСЪЖДА С.Л.А. *** да заплати на Етажната собственост в сградата на ул.”Д. Ц.”№ *, в гр.Пловдив, сумата от 153,50 лева- съдебни разноски.

          Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                        Районен съдия:/п/

                                                                                                                                      /Иван Анастасов/

Вярно с оригинала.

В.А.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *