Да осъдиш собственик на имот, който с действия или бездействия е причинил или причинява вреди на имота ти

Можеш ли да осъдиш собственик на имот, който ти е причинил вреда на имота по някакъв начин, например наводнил те е, или пък с ремонтните си действия ти е причинил вреда. Имаш право да го осъдиш  по съдебен ред да ти заплати всички сторени вреди, както и ако продължава с действията си да бъдат преустановени. Такъв иск е предявен срещу собственик на мансарда, който е закупил имота на груб строеж, не е извършил действия по завършване на фасадата, не е остъклил същата и валейки дъжд, това е причинило сериозни вреди на  имота по – долу. 

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Номер 2295 Година 01.07.2016 Град ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд ХІІІ граждански състав
На двадесет и втори две хиляди и шестнадесета година
В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

Секретар: Мария Христова.
като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело № 2806 по описа за 2015 година
и за да се произнесе, взе предвид:
Производството е по иск с правно основание чл.45 ал.1 от ЗЗД.
Ищецът Г. Л… И., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Е.А., със съдебен адрес:***, офис …, моли съда, да осъди: „АС — ИСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК 202366571, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. „Белград” 12, ет. 7, представлявано от Й… А. Д…, да и заплати сумата от 490,80 лева, представляващи обезщетение за виновно причинените на притежавания от ищцата недвижим имот вреди, поради бездействието на ответника относно извършване на довършителни работи в собствения си недвижим имот.
Моли съда, да и бъдат присъдени разноските, направени по настоящото производство, в това число и адвокатско възнаграждение.
Твърди, че била собственик на недвижими имоти, представляващи: АТЕЛИЕ N …, на … етаж, със застроена площ 46 кв. м. -/ четиридесет и шест кв,м./ и АТЕЛИЕ N …, на ч… етаж, със застроена площ 45,50 кв.м. – /четиридесет и пет кв.м, и петдесет кв. дцм./, изградени в жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. П… ул. „Б…” N … по силата на нотариален акт за учредяване право на строеж и покупко – продажба на идеални части от дворно място N …, том … per. N …, дело N …., издаден на ….г. от С… П…, нотариус с район на действие – района на Пловдивски районен съд. Твърди, че почти непосредствено над имотите на ищцата на ш… етаж бил разположен имотът на ответника : „АС – ИСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК 202366571, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. „Белград” 12, ет. 7, представлявано от Й… А. Д…. След извършена проверка от страна на Община Пловдив – Р… „С….” на…. било констатирано, че в апартамента на ч…. етаж на ул. „Б…..” …., били установени течове в банята – около вертикалния канализационен клон, в дневната – до входната врата около затворена канализационна тръба и на терасата около водосточната тръба. Твърди, че като причина за възникналите течове и нанесените щети сформираната от Община П…., Район С… комисия била установила следното: „относно течовете в апартамента на жалбоподателя — основна причина се явяват незавършените строителни работи по отвеждането на покривните води до м…. ни ш…и с….. етаж. С отлагането на изпълнението на въпросните отводнителни работи, покривните води ще продължат да нанасят вреди на цялата сграда, слизайки и на по – долните етажи.”
Твърди, че от извършената констатация и извършения на място оглед от вещо лице и от фактологическата обстановка могло да бъде изведена следната констатация: първопричината за течовете в отделните жилища собственост, а в конкрегиката – това на ищцата била неремонтираните водосточни тръби /улуци/в системата за отвеждане на дъждовната вода, обхващаща цялата ш… сграда и в следствие на което дъждовните води обливали стените и външната мазилка на предната фасада на сградата била силно увредена, подкожушена и на места изпадала. Налице била н… външна мазилка и изолация. От ограничените подстъпи в местата на огледа на общия покрив на сградата се намерила горната плоча с дефекти в следствие на некачествен материал и без изолация, което налагало да бъде извършена обща ревизия на сградата при осигурен пълен достъп от специалисти. Поради неремонтирани от строителя улуци, цялата югозападна фасада била с нарушена цялост. Задната стена на сградата била с неположена изолация, външни мазилки и улуци. Изложеното било причина за проникване на течове по фугите на стените и поражения в жилищата. От огледа се установило и това, че апартамента на етаж ш…, тип мезонет бил в степен на завършване – груб строеж с излаз на покрива и липсата на външни стени с излаз на терасите, създаващи допълнителни течове по етажите надолу в сградата. Твърди, че именно неизпълнението на задължението на собственика на имот, находящ се на ш.. етаж на жилищната сграда на адрес : гр. П…. ул. „Б..” N ….., ет…., ап. .., а именно: жилище, апартамент, площ по документи – 279,250 кв.м., обектна две нива: първо ниво от 156,20 кв.м. и второ ниво от 123,05 кв.м. в сграда 1, който бил идентичен с ап. В на първи мансарден етаж да извърши описаните по – горе довършителни работи по изграждането на недвижимия имот било пряката причина за причинените течове и съответно щети в жилището на ищцата. Твърди, че с оглед пълното отстраняване на причинените от ответника вреди от неговото виновно поведение при неизвършване на довършителните действия в притежаваното от него жилище, ищецът следвало да извърши действия, които да приведат недвижимия имот във вид, годен за нормалното му използване. Въз основа на установеното от огледа на процесните жилища, а именно притежаваните от ищцата и ответника недвижими имоти в жилищната сграда на адрес: гр. П…., ул. „Б…” N …., за установяване на вредите и размера на разходите по възстановяване на щетите, нанесени от описаните по – горе течове, изчислени по средно – пазарни цени на материалите и по офертни цени за ремонтните работи следвало да бъдат заплатени сумите за вложените труд и материали на обща стойност 490,80 лева, подробно описани в исковата молба.
ОТВЕТНИКЪТ „АС — ИСТЕЙТ” ЕООД, в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК не депозира отговор, не изпраща представител в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.
С оглед на посочените в исковата молба твърдения и представените по делото доказателства, съдът намира предявения иск за вероятно основателен, поради което при наличие на предпоставките на чл. 238, ал. 1 ГПК и чл. 239, ал. 1 ГПК, ще го уважи до размера претендиран с исковата молба.
По отношение на разноските:
С оглед изхода на спора и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, съдът следва да осъди ответника да заплати на ищцовата страна, направените по делото разноски в общ размер на 350,00 лева, от които държавна такса в размер на 50,00 лева, и адвокатски хонорар в размер на 300,00 лева.
Воден от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА „АС — ИСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК 202366571, със седалище и адрес на управление : гр. П…, ул. „Б…” …, ет…., представлявано от Й… А. Д…., да заплати на Г. Л.. И., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Е.А., със съдебен адрес:***, офис…, сумата от 490,80(четиристотин и деветдесет лева и 80 ст.) лева, представляващи обезщетение за виновно причинените на притежавания от ищцата недвижим имот вреди, поради бездействието на ответника относно извършване на довършителни работи в собствения си недвижим имот.
ОСЪЖДА „АС — ИСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК 202366571, със седалище и адрес на управление : гр. П…., ул. „Б…” .., ет…., представлявано от Й… А. Д…., да заплати на Г. Л….И., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Е.А., със съдебен адрес:***, офис…., сумата от 350,00(триста и петдесет)лева направени по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Мария Личева – Гургова.
Вярно с оригинала.
М.Х.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *