Видеонаблюдението в сградата подлежи на задължителна регистрация

Обработване на лични данни съгласно дефиницията, дадена в §1, т. 1 от Допълните разпоредби на Закона за защита на личните данни представлява всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

От своя страна, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Специфичните признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

Предвид изложеното по-горе, се налага извода, че видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат “лични данни” или “лична информация”, тъй като съдържат информация, която по смисъла на чл. 2, ал.1 от Закона за защита на личните данни е способна да разкрие физическата идентичност на лицето, което е записано.

С оглед дефиницията, дадена в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, по отношение на личните данни, съхранявани със записите, създадени чрез средствата за наблюдение може да се приеме, че е налице самостоятелен регистър.

            Всяко действие по обработване на лични данни следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на обработваните данни, като преди това, трябва да е налице поне едно от условията за допустимост на обработваните лични данни, посочени в чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

            Преди започване обработването на лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение съществува задължение за заявяване на регистър „Видеонаблюдение” в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. Етажната собственост, чрез своя управител, преди да бъде монтирана система за видеонаблюдение е длъжна да заяви  регистър „Видеонаблюдение” в горецитирания регистър. В противен случай всеки видеозапис би представлявал пряко нарушение на Конституцията, както и на  Закона за защита на лични данни.

            Посоченото задължение произтича от нормата на чл. 17 от Закона за защита на личните данни, като неизпълнението на задължението е обвързано с предвидената в чл. 42, ал. 4 от закона санкция.

            Едновременно с посоченото по-горе и с оглед правото на информираност на физическите лица досежно действията по обработването на личните им данни (чл. 19 от Закона за защита на личните данни), при пристъпване към извършване на видеонаблюдение, администраторът на лични данни /управителят на етажната собственост/  трябва да уведоми физическите лица за целите на извършваното видеонаблюдение, за какъв период ще се съхраняват и за какво ще се събират данните от записите, кой ще има достъп до тях, на какви трети лица ще се предоставят, както и че лицата имат право на достъп до тези записи, в частта, която се отнася до тях. По този начин е възведено задължение на Управителя на ЕС да уведоми живущите в ЕС и собствениците на самостоятелни обекти в сградата   за целите на извършваното видеонаблюдение, за какъв период ще се съхраняват и за какво ще се събират данните от записите, кой ще има достъп до тях, на какви трети лица ще се предоставят, както и че лицата имат право на достъп до тези записи, в частта, която се отнася до тях.

            Когато при видеонаблюдение се обработват лични данни на неопределим кръг физически лица, изпълнението на горните задължения би могло да се осъществи чрез информационни табла, поставени на видно място, от които табла гражданите да са уведомени за използването на такива средства за наблюдение. На информационните табла на видно място в сградата и по възможност извън нея, например на фасадата,  следва да се посочи информация за администратора на лични данни, включително и информация за осъществяване на контакт с този администратор.

използвани материали : https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=365

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *