Валидно ли е плащане на задължение към Етажната собственост, извършено към Управителя на ЕС, но в негово лично качество?

Дали плащане от страна на длъжник към Етажната собственост, извършено към Управителя, но не в качеството му на  представител на Етажната собственост, а в личното му качество е валидно? Преди  да  бъде отговорено на този въпрос е важно да бъде изяснен статута  на Управителя и  пределите на неговата представителна власт.

Докъде се  простира представителната власт на Управителя на Етажната собственост, и дали тя е неограничена или е обвързана от граници, поставени от Общо събрание на Етажната собственост /ОС на ЕС/. Рамките  на представителство са очертани в ЗУЕС в чл. 23, който каталожно е изброил правомощията на Управителя/Управителния съвет в изпълнение на неговите задължения в качеството му на пряк представител и изпълнител на решенията на ОС на ЕС.

Законодателят се е опитал да  даде възможност на Управителя на ЕС относителна  свобода, за да бъде   достатъчно  динамичен  във всичките си действия на управление, без да е необходимо  всяко създадено от него правоотношение да бъде предшествано от изрично решение на ОС на ЕС. Именно затова в чл. 23 ал. 3 и ал. 4  ЗУЕС е поставено  ограничение  в представителната власт на Управителя в отношенията му с други субекти, а именно : Председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия по учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

(4) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

Тук е мястото да бъде конкретизирана и фигурата на Управителя. Независимо от качеството му на физическо лице, това не променя  позицията му на представител на  Общото събрание на Етажната собственост. Във всички отношения,  в които Управителя влиза именно в това му качество,  неговата представителна власт е обвързана само и единствено с  възложените и вменени му функции на пряк представител на ЕС.  Затова всеки акт на облигационна връзка извън тази му функционалност не касае и не засяга по никакъв начин Етажната собственост, както и не може да обвърже последната, да й вмени задължение, да погаси или да създаде такова.

В тази връзка всяко плащане на лице, което е пряко задължено към ЕС, извършено към Управителя в негово лично качество, като физическо лице, например по негова лична  банкова сметка,  е невалидно плащане. Същото би могло да бъде счетено за коректно, само и единствено бъде потвърдено от  ЕС, или пък сумата постъпила към Управителя в личното му качество е послужила за погасяване на това задължение или за нуждите на ЕС. Затова  за да бъде признато едно такова плащане, то трябва да бъде потвърдено. Във всички останали случаи възниква правото на  платеца да потърси облигационна отговорност към Управителя за неоснователно обогатяване и да претендира връщане на сумата. За да илюстрирам  мястото на Управителя и границите в които варира представителната му власт и най – вече в овластяването да приема плащания от името на Етажната собственост представям следното решение на Районен съд – гр. Пловдив :

Р Е Ш Е Н И Е

 Номер 28                       04.01.2013г.            Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

    Пловдивски Районен съд                                           ХІV-ти граждански   състав

На единадесети декември                                           2012 Година

 В публично заседание в следния състав:

Председател: :  ЗОЯ  БОГДАНОВА

      при секретаря Васка Атанасова,като разгледа докладваното от съдията гр. дело №9784 по описа за 2012 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството е образувано по обективно пасивно съединени искове с правна  квалификация чл.55 от ЗЗД,предявени от  СД „МИКРОН-К.-Й. С-ИЕ“ ,гр.Пловдив ул.“Охрид“ № 24, ЕИК 115070614,представлявано от у. В. К. и С. Й. против ЕС в комплекс Ю. п., гр.П.,бул.“А.С.“ № …,представлявано от у. Е. Г. и против М.Т.А.-Г. ЕГН********** ***.

       Ищецът твърди,че с изпълнителен лист от 09.01.2012г.,издаден възоснова на влязло в сила съдебно решение,постановено по гр.д.№2502/ 2011г по описа на ПРС,ХІVгр с. е осъден да заплати на ответника сумата от 900  лева , представляваща три месечни вноски за управление и поддържане на общите части на ЕС в комплекс „ Ю. п.“ р-н Ю. , гр. П., за месеците ноември , декември 2010 и януари 2011 г ведно със законната лихва върху тази сума начиная от 07.02.2011 до окончателното й изплащане,сумата от 53,50  лв представляващи съдебни разноски по гр.д. № 2502/2011 на XIV гр.с-в на Районен съд П.,сумата от 360 лева, представляващи съдебни разноски във въззивното производствокакто и съдебни разноски по изпълнително дело № … на ЧСИ М. О. с per. № … с район на действие ОС П.Твърди,че на 04.01.2012г. внесъл по банкова сметка *** „Р.“‘/Б./ ЕАД П. на ответника чрез неговия у. М.Т.А.-Г. сумата от 1397.86 лв.,която погасявала цялото вземане по издадения възоснова на съдебното решение изпълнителен лист.Според ищеца М.А.- Г. била лице недвусмислено овластено да получава изпълнението за ответника,.тъй като била посочена като негов пред ставител в решението,което се изпълнявало и в изп. лист.Ищецът не знаел и нямал възможност да узнае банковата сметка на ответника – е. с.и един ствената му възможност ди плати преди образуване на изп. дело била да го направи чрез лицето, представляващо кредитора в решението и изп. лист.Изпълнението било добросъветстно по смисъла на чл. 75 ал.2 от ЗЗД,тъй като към момента на изпъл нението  длъжникът не е знаел и не е можел да узнае за евентуални промени в пред ставителната власт на кредитора,а ЗУЕС за разлика от ЗТР не установявал презумпция за знание на вписаните обстоятелства.Въпреки това, възоснова на издадения му на 09.01.2012г изпълнителен лист, ответникът образувал изп дело№… по описа на ЧСИ рег.№…,по което сумите предмет на изпълнителния лист били принудително събрани.Счита,че платеното на ответника по посоченото изпълнително дело представлява недължимо платено и подлежи на връщане.Евентуално в случай,че съдът  приеме,че плащането извършено по банковата сметка няма погасителен ефект, счита,че платената на ответницата А.-Г. сума е недължимо платена и подлежи на връщане.От съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да  заплати на ищеца сумата от общо 2 211,45 лв / две хиляди двеста и единадесет лева и четиридесет и пет стотинки /,включваща сумата от 900 лева главница,сумата от 53,50 лв. съдебни разноски пред първа инстанция,сумата от 360 лв. съдебни разноски във въззивната инстанция,сумата от 143.75 лв. лихва за периода от 07.02.2011г. до изплащане на вземането,сумата от 754.20 лв. адвокатско възнаграж дение,представляваща  получени без основание суми,/съгласно определение от 09.10. 2012г.за изменение на иска/,за които е издаден изпълнителен лист възоснова на влязло в сила решение постановено по гр.д.№2502/2011г по описа на ПРС,ХІVгр с   възоснова на който е образувано изпълнително дело № … на ЧСИ М. О.с per. № …,ведно със законната лихва от 09.10.2012г. до окончателното й заплащане.В случай, че искът спрямо този ответник бъде отхвърлен моли съда да осъди ответницата да му заплати сумата от  1397,86лв,платена без основание с вносна бележка на 04.01.2012г.,ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предя вяване на иска до окончателното й заплащане

 Ответникът ЕС в комплекс Ю. п.,гр.П., бул. „А. С.“ № … оспорва така предявения иск и моли да бъде отхвърлен като неоснователен.Твърди,че извършеното от ищеца плащане по личната банкова сметка *** М.Т.А.Г.,която към датата на плащане не  е управител на етажната собственост,няма погасителен ефект.Счита, че ако ищецът бе положил дължимата грижа  е могъл да изпълни точно задължението си. Претендира разноски.

 Ответницата М.Т.А.-Г.  признава така предявения иск по основание и размер.Признава,че е получила исковата сума по личната си банкова сметка ***.

 Съдът,като взе предвид събраните по делото доказателства, съгласно чл. 235 от ГПК  намира за установено следното:

  Няма спор по делото ,а и видно от представените писмени доказателства /л.5 и л.8 от делото/ на 09.01.2012г. възоснова на влязло в сила съдебно решение постано вено по гр.д.№2502/2011г по описа на ПРС,ХІV гр с. е издаден изпълнителен лист в полза на ответника – е. с.,представлявана от у. си М.Т.А.-Г. срещу ищеца, за сумите описани в исковата молба

 Нямо спор също така,че възоснова на издадения изпълнителен лист  е образувано из пълнително дело№ …/… г. по описа на ЧСИ М.О../ПДИ на л.6 от делото/.Видно от представеното на л.7 от делото съобщение посоченото изп дело е образувано.след прекратяване на осн. чл. 433 ал.1 т. 2 от ГПК на образуваното  изп.д.№1488/2011 г. по описа на ЧСИ Д.М.-Т..по което е бил първоначално присъединен изп лист по гр.д.№ 2502/2011 г  ….

  И в изпълнителния лист,и в решението,което се изпълнява, М.Т. А.- Г. е посочена като представител на ответника-е. с. в качеството си на негов управител.

  Няма спор също така а и видно от представеното на л.10 от делото платежно нареждане на 04.01.2012г.,преди издаване на изп.лист за процесното вземане, ищецът е превел  по банкова сметка *** „Р.“ клон П. на името на М.А.-Г. сума в размер на 1397.86 лв.,като посоченото основание за това е гр.д.№ 2502/11 г. по описа на ПРС и в.гр.д.№ 2607/11 г.

   Няма спор по делото,а и видно от представения протокол на ОС на  ЕС на 16.10.2011 г. е взето решение за избор на нов у. – Е. Б. Г. и е изпълнено задължението за уведомление общинскатаадмини страция на О. П. – Р. Ю. за това ново обстоятелство съгласно чл. 46 б ЗУЕС.

От представените по делото писмени доказателства- договор за банков кредит от ….г. и договор за покупко-продажба на недв. имот с нот. акт № … т…. н.д.№ …/… г. по описа на СВ се установява ,че ответницата М.А.-Г. в лично качество /и нейният с./ от една страна и ищеца от друга страна имат договорни отношения по повод договор за покупко-продажба на недв. имот.,като е уговорено.че продажната цена дължима от М.А. -Г. и нейния с.,ще бъде изплатена на ищцовото дружество-продавач с кредит, отпуснат на купувачите Г.от „Р./Б.“ ЕАД и сумата ще бъде преведена на дружеството-продавач по негова банкова сметка ***. акт.

  От съдържанието на представения договор за банков кредит от … г.   е видно че банката е предоставила на Г. кредит в размер на 80 958.50 лв.Посочено е в договора за банков кредит.чсвсички отпускани от Банката суми по договора за   ще се превеждат директно по сметка на кредитополучателите Г.

   Извършеното плащане на 04.01.2012 г. от ищеца по банкова сметка ***.Г. е именно посочената в договора за банков кредит сметка.

    Спорът по делото се концентрира около това дали плащането извършено от ищцовото дружество – длъжник по банковата сметка на ответницата на 4.01.2012 г. има погасителен ефект по отношение на задължението му, предмет на образуваното изпълнително дело .

    Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от ЗЗД изпълнението на задължението трябва да бъде направено на кредитора или на овластено от него, от съда или от закона лице, като в противен случай изпълнението е действително, само ако кредиторът го е потвърдил или се е възползвал от него. Извършените плащания на  физическото лице М.А.- Г. която към момента на изпълнението-04.01.2012 г. вече не е била у. на кредитора-е. с.. не могат да се приемат като точно изпълнение на паричното задължение, тъй като липсват основания да се приеме, че това лице е овластено от кредитора, съда или закона да получава плащания от името и за сметка на  е. с.Не са представени доказателства кредиторът да е потвърдил тези плащания или да се е възползвал от тях. Напротив,ответницата твърди в отговора си,че не е отчитала тези суми на е. с.

  Независимо от това.че М.Г. е била посочена в решението.което се изпъл нява,и в изп. лист като лице,представляващо кредитора-ответник и независимо от това,че като основание за плащането на 04.01.2012 г. е посочено гражданското дело.по което е издаден изп. лист, не е  налице хипотеза на чл. 75 ал.2 от ЗЗД и плащането на 04.01.2012 г. няма погасителен ефект и не освобождава ищцовото дружество от задължението му спрямо ответника. Цитираната разпоредба на чл. 75, ал. 2 от ЗЗД, установява погасителен ефект на изпълнението на задължението, ако е извършено от длъжника добросъвестно и към лице, което въз основа на недвусмислени обстоя телства се явява овластено да получи изпълнението.

  На първо място-не би могло да се приеме, че ищцовото дружество е било добро съвестно при тези плащания, тъй като в качеството си на длъжник по търговска сделка същото не е положилогрижата на добър търговец, дължима съгласно чл. 302 от ТЗ – не се е уверило дали лицето, на което плаща може валидно да получава за сметка на кредитора.Нещо повече същият е знаел че плаща по личната сметка на физическото лице с оглед съществувщите между тях договорир отношения..На второ място- в настоящото производство се събраха доказателства в подкрепа на извода, че лицето М.А.-Г. не се явява овластено въз основа на недвусмислени обстоятелства да получи изпълнението на процесното задължение и ако длъжникът бе положил необходимата грижа  би могъл да узнае това.

       Предвид на изложеното не се установи ищецът длъжник да е изпълнил точно паричното си задължение към Е. с. с извършеното на 04.01.2012г плащане по банковата сметка на ответницата М.А.-Г.,поради което  се налага извод,че  платените от него по изпълнителното дело съгласно удостоверение на л.103 от делото суми са дължимо платени.По изложените съображения предявеният иск се явява неоснователен и като такъв следва да се отхвърли.

      При това положение следва да се разгледа предявения  при условията на евен туалност иск

   Няма спор между страните,че на 04.01.2012г. по банкова сметка ***  М.А.-Г. *** е преведена  сума в размер на 1397,86 лв.,като посоченото основание за това е гр.д.№ 2502/11 г. по описа на ПРС и в.гр.д.№ 2607/11г.Не е спорно също така, че посочената сума е недължимо  платена на ответницата .Следователно същата подлежи на връщане.

 Ето защо ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца платената без основание сума в размер на 1397,86 лв върху която следва да се присъди законната лихва считано от датата на постъпване на исковата молба в съда-21.06.2012г. до окончателното й заплащане

     На основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника ЕС в комплекс Ю. п., гр.П., б.“А. С.“ № …  направените от последния разноски, които се констатираха в  размер от 524 лв. – заплатено адв. възнаграждение

     Съгласно разпоредбата на 78 ал.2 от ГПК разноските по евентуалния иск се възлагат върху ищеца ,тъй като ответницата с поведението си  не е дала повод за завеждане на делото и  признава иска.

     С оглед изложените мотиви, Съдът

                                             Р   Е   Ш   И

     ОТХВЪРЛЯ предявеният от СД „МИКРОН-К.-Й. С-ИЕ“ ,гр.Пловдив ул.“Охрид“ № 24, ЕИК 115070614,представлявано от у. В. К. и С. Й. иск за осъждане на  ЕС в комплекс Ю. п.,гр.П.,б.“А.С.“ № … да му заплати сумата от общо 2 211,45 лв / две хиляди двеста и единадесет лева четиридесет и пет стотинки / включваща сумата от 900 лева главница,сумата от 53,50 лв. съдебни разноски пред първа инстанция. 360 лв. съдебни разноски във въззивната инстанция,сумата от 143,75 лв. лихва за периода от 07.02.2011г. до изплащане на вземането, 754.20 лв. адвокатско възнаграждение, пред ставляваща,получени без основание суми,за които е издаден изпълнителен лист възос нова на влязло в сила решение постановено по гр.д.№2502/2011г по описа на ПРС,ХІVгр събрани по изпълнително дело № … на ЧСИ М. О. с per. № …. ведно със законната лихва  върху главницата от 09.10.2012г. до окончателното й заплащане

    ОСЪЖДА М.Т.А.-Г. ЕГН********** *** да заплати на СД „МИКРОН-К.-Й. С-ИЕ“ ,гр.Пловдив ул.“Охрид“ № 24, ЕИК 115070614,представлявано от у. В. К. и С. Й. сумата от 1397,86лв, представляваща платена без основание сума по банков път с вносна бележка на 04.01. 2012г.,ведно със законната лихва върху тази сума от  21.06.2012г. до окончателното й заплащане

      ОСЪЖДА  СД „МИКРОН-К.-Й. С-ИЕ“ ,гр.Пловдив ул. „Охрид“ № 24, ЕИК 115070614,представлявано от у. В. К. и С. Й. да заплати на  ЕС в комплекс Ю. п., гр. П.,б.“А.С.“ № …  сумата от 524 лв  разноски за производството

     Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Районен съдия: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *