Забрана да се отглеждат животни в имотите, когато се пречи на останалите собственици

Read more

Възлагане на фирма – професионален домоуправител да събира вземанията на отделните собственици

Неоснователно е възражението на ответника, че няма задължения към ищеца, защото нямало валидно сключен договор между тях, както и за липса на активна процесуална легитимация от страна на ищцовото дружество да търси суми за разходи, свързани с поддръжката на общите части от етажен собственик, а не от възложителя по договора. Договорът от 21.10.2009 г. между Управителя на етажната собственост и ищеца „ФОРЕГО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД е сключен в изпълнение на Решение на общото събрание от 19.09.2009 г., в което са определени и параметрите на договора, възпроизведени в него. Съгласно чл. 11, ал.1, т.5 от ЗУЕС сред правомощията на Общото събрание е да определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, а съгласно чл. 6, ал.1, т.8 и т.10 от ЗУЕС собствениците на обекти в етажна собственост са длъжни да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост и да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. Задълженията на ответника да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата произтичат на първо място от закона и от решенето на общото събрание на етажната собственост, независимо от уговореното в договора. От друга страна възложител по договора е Управителя на ЕС, който действа въз основа на решение на ОС на ЕС като нейн представител и с действията си обвързва всички етажни собственици. В този смисъл всеки етажен собственик се явява възложител по договора. Оттук следва, че ищецът е активно легитмирано да предяви своя иск повод неизпълнение на задължение по договора и срещу отделния етажен собственик.

Read more

Иск за възстановяване на щети, причинени от един собственик на недвижим имот на друг собственик

Read more

Бърз съд за съседи, неплащали такси за входа

Read more