Дисциплиниране на длъжниците – етажни собственици

Read more

Възлагане на фирма – професионален домоуправител да събира вземанията на отделните собственици

Неоснователно е възражението на ответника, че няма задължения към ищеца, защото нямало валидно сключен договор между тях, както и за липса на активна процесуална легитимация от страна на ищцовото дружество да търси суми за разходи, свързани с поддръжката на общите части от етажен собственик, а не от възложителя по договора. Договорът от 21.10.2009 г. между Управителя на етажната собственост и ищеца „ФОРЕГО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД е сключен в изпълнение на Решение на общото събрание от 19.09.2009 г., в което са определени и параметрите на договора, възпроизведени в него. Съгласно чл. 11, ал.1, т.5 от ЗУЕС сред правомощията на Общото събрание е да определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, а съгласно чл. 6, ал.1, т.8 и т.10 от ЗУЕС собствениците на обекти в етажна собственост са длъжни да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост и да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. Задълженията на ответника да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата произтичат на първо място от закона и от решенето на общото събрание на етажната собственост, независимо от уговореното в договора. От друга страна възложител по договора е Управителя на ЕС, който действа въз основа на решение на ОС на ЕС като нейн представител и с действията си обвързва всички етажни собственици. В този смисъл всеки етажен собственик се явява възложител по договора. Оттук следва, че ищецът е активно легитмирано да предяви своя иск повод неизпълнение на задължение по договора и срещу отделния етажен собственик.

Read more

Разходите за СМР за довършителни работи на сградата са т.н. „полезни разходи“ извън разходите за ремонт

Read more

Порокът в свикването на ОС на ЕС е достатъчно съществен, за да доведе до порок и на решенията на ОС на ЕС

Read more